Wniosek o nieudzielenie absolutorium wójtowi

Wniosek o nieudzielenie absolutorium wójtowi

Postautor: TomaszMichalak » 02 czerwca 2012, 09:52

Poniżej zamieszczam tekst opinii komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu przez wójt Bogumiłę Lewandowską-Siwek. Zdaję sobie sprawę, że nie wszystkim chcę się całość czytać więc podkreśliłem sentencję i najistotniejsze nieprawidłowości/rozbieżności mające wpływ na taką decyzję komisji. Opinia ta stanowi uzasadnienie wniosku o nieudzielenie absolutorium wójtowi.Opinia z dnia 30 maja 2012 roku
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w BaranowieDziałając na podstawie art.18a ust. 3 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) Komisja Rewizyjna w składzie :

Wojciech Kosik - przewodniczący
Tomasz Michalak - zastępca przewodniczącego
Piotr Marciniak - członek
Paweł Stasiak - członek

Analizie poddano:
1. Sprawozdanie opisowe Wójta Gminy Baranów z wykonania budżetu Gminy za rok 2011,
2. Sprawozdania finansowe za 2011 rok
3. Protokoły przeprowadzonych kontroli Komisji Rewizyjnej z kontroli Urzędu Gminy:
- z dnia 27.10.2011r – dotyczącej ochrony przeciwpożarowej za I półrocze 2011r
- z dnia 17. 11.2011r – dotyczących zamówień publicznych „Dowóz dzieci do szkół”
- z dnia 05.03.2012r – dotyczących działów 754,750
4. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, oraz kształtowanie się prognozy finansowej.
5. Odpowiedz na interpelacje pismo nr GP.720.4.2011.HM z dnia 13 lipca 2011r
6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy za rok 2011r
7. Opinia RIO – Uchwała Nr SO-0954/46/2/Ka/2012
8. Informacja o stanie mienia komunalnego
9. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej
10.Informacja o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Wójta Gminy Baranów z dnia 27.04.2012r, uzupełniona pismem z dnia 28.05.2012r


Wysłuchano ustnych wyjaśnień Skarbnika oraz częściowych ustnych i pisemnych wyjaśnień Wójta.

Komisja stwierdziła, co następuje:

Budżet Gminy Baranów na 2011 rok uchwalony uchwałą Nr IV/21/2011z dnia 21 lutego 2011 roku po stronie dochodów stanowił kwotę 24.418.874 zł, w tym dotacje na zadania zlecone – 2.646 655 zł, a po stronie wydatków kwotę 24.202.317 zł, w tym wydatki na zadania zlecone – 2.646.655 zł.
Planowana nadwyżka budżetu stanowiąca kwotę 216 557zł miała zostać przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu w 10 uchwałach podjętych przez Radę Gminy i w 10 zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy.
W związku z powyższymi zmianami dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 1.232.685 zł i ostateczna kwota dochodów stanowi 25.651.559 zł w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej – 3.302.258 zł.
Po stronie wydatków zwiększono plan o 1.232.685 zł, które po zmianie stanowią 25.435.002 zł, w tym wydatki na finansowanie zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej – 3.302.258 zł.
Po analizie sprawozdania finansowego komisja rewizyjna stwierdza że planowana nadwyżka budżetu w 2011 roku w kwocie 216.557 zł została zrealizowana na kwotę 2.183.905,40 zł. Natomiast deficyt budżetu w ujęciu wieloletnim zmniejszył się i ostatecznie został wykonany na kwotę 7.358.586,82 zł. Zobowiązania długoterminowe i krótko terminowe stanowią kwotę 7.615.000,00 zł. Planowane dochody na rok 2011 w kwocie 25.651 559 zł zostały wykonane w wysokości 24.637.984,36 zł tj. 96,04 %.
Dochody bieżące wykonano w 100,81 %, a dochody majątkowe w 72,61 %. Na ich wykonanie znaczący wpływ mają dochody w działach:
756, 758, 852 które łącznie stanowią ponad 83,38 % ogólnych dochodów i realizacja w tych działach zaważa o wykonaniu całego budżetu.
Wykonanie dochodów ogółem na poziomie 96,05 % jest proporcjonalne w odniesieniu do czasookresu, jednak w niektórych składnikach dochodów wykonanie jest niższe lub wyższe od 100 % i w poszczególnych działach kształtuje się różnie od 49,25 % w dziale 900 do 106,43 % w dziale 801. Największa rozbieżność pomiędzy planowanymi dochodami a osiągniętymi miała miejsce w dziale 900, 700, 400. Była ona spowodowana tym, że w dziale 400 nastąpił niski poziom egzekucji zaległości. Dział 700 gospodarka mieszkaniowa – Komisja Rewizyjna nie uzyskała wyjaśnienia tak niskiego poziomu wykonania § 0770. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – nie trafione planowanie dochodów z tego działu.
Niski poziom realizacji dochodów majątkowych (72,61%) jest determinowany głównie wyjątkowo niską realizacją dochodów z działu 700, rozdziału 70005, paragrafu 0770. Komisja nie uzyskała racjonalnego wyjaśnienia realizacji tych dochodów na poziomie 49,66% w stosunku do planu budżetowego.
W 2011 roku skutki udzielonych przez organ podatkowy umorzeń udzielonych na podstawie ustawy – „ Ordynacja podatkowa” za okres sprawozdawczy stanowią
kwotę 31.070 zł. Jest to bardzo znaczący wzrost w porównaniu z 2010r. jest to 866,18% kwoty z roku poprzedniego. Zdaniem Komisji Rewizyjnej kwota ta jest zbyt duża (nie wskazano konkretnego powodu tego wzrostu).
W związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatków, gmina w 2011 roku utraciła dochody w wysokości 762.398 zł. Rada Gminy podjęła taka uchwałę mając na celu sytuację ekonomiczno- gospodarczą gminy. Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie innych zwolnień niż ustawowe.
Na koniec 2011 roku w stosunku do gminy wystąpiły zaległości na łączną kwotę 1.434 149,45 zł.
W celu realizacji swoich dochodów gmina podejmuje działania wynikające z ustawy – „ Ordynacja podatkowa” łącznie z wejściem na hipotekę przymusową. Kwota wpisana na hipotekę wynosi 709.087,15 zł.
Planowane wydatki na 2011 rok stanowiły ogólną kwotę 25.435.002 zł, a wykonano je w kwocie 22.454.078,96 zł, co stanowi 88,28 %.
Z analizy wykonania wydatków w poszczególnych działach widać, że kształtuje się od 0 % w dziale 758 do 100% w dziale 853.
Największy udział wydatków w budżecie gminy ponad 34,63 % stanowi dział 801 oświata i wychowanie, następnie opieka społeczna– dział 852, oraz administracja publiczna dział – 750.
Z analizy zestawienia wynika, że wykonanie wydatków bieżących jest na poziomie 88,28 %, wydatki te są proporcjonalne do analizowanego czasookresu, w tym wydatki na zadania zlecone zostały wykonane prawie w 100 %, natomiast wykonanie wydatków majątkowych prawie w 74,72 %. Zaś na zadania i zakupy inwestycyjne w 74,72 % . Wydatki majątkowe nie są proporcjonalnie rozłożone względem czasookresu budżetowego (w pierwszym półroczu wykonano tylko 11,09% zaplanowanych wydatków, a na koniec roku stan ten wynosił 74,72%).

Komisji Rewizyjnej nie udzielono niezbędnych wyjaśnień, ani nie okazano wszystkich potrzebnych dokumentów do analizy wykonania wydatków za 2011 rok. Wobec tego wszystkie rozbieżności, które nie zostały racjonalnie wyjaśnione komisja traktuje jako niezasadne.
W dziale 010, rozdziale 01010, paragrafie 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) poziom wykonania osiągnął tylko 18,05% (33.301,00 zł z zaplanowanych 184.500,00 zł). Komisja Rewizyjna nie uzyskała rozsądnego wyjaśnienia niezrealizowania zaplanowanych na dany rok inwestycji wodno-kanalizacyjnych.
Jak wynika z opłaconych faktur Urząd Gminy prowadzi prenumeratę czasopisma „Wspólnota” i wydatki zakwalifikowane jako materiały Rady Gminy (dział 750, rozdział 75022, paragrafie 4300) natomiast czasopismo nie wpłynęło do Biura Rady i radni nie mieli sposobności korzystać z tego czasopisma.
Demontaż pompy ciepła FV22/1 kwota 6100 zł. zaksięgowano w dziale 750 Administracja Publiczna Urzędu z dokumentów wynika, że dotyczą one Szkół w Łęce Mroczeńskiej i Mroczeniu.
Komisja Rewizyjna nie uzyskała wyjaśnień tak niskiego zrealizowania wydatków w dziale 921, rozdziale 92105, paragrafie 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych). Zgodnie z budżetem i Wieloletnią Prognozą Finansową w odniesieniu do 2011 roku 10.000 zł zaplanowano na budowę domu ludowego w Baranowie, a 50.000 zł na modernizację i rozbudowę domu ludowego – strażnicy w Mariance Mroczeńskiej. Jedyne wydatki jakie poniesiono dla tych inwestycji to 8.100 zł na projekt zastępczy dla inwestycji w Mariance Mroczeńskiej (wcześniej już istniał jeden projekt na podstawie którego uzyskano pozwolenie na budowę). Według Komisji Rewizyjnej bezczynność ta jest niezasadna.
W dziale 926, rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) nie rozpoczęto inwestycji: „Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Podstawowych w Słupi pod Kępnem” - wg Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano na 2011 rok kwotę 60.000 zł. Komisja Rewizyjna uważa, że nie ma racjonalnych powodów zaniechania tej inwestycji w 2011 roku.
W dziale 600, rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) komisja rewizyjna nie uzyskała wyjaśnień związanych z niskim poziomem realizacji wydatków z paragrafów 4210 60,50% - zakup materiałów i wyposażenia) i 6050 (56,73% - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).
Według Komisji Rewizyjnej pozimowe remonty dróg z rozdziału 60016 zostały wykonane zbyt późno. Pierwsza umowa na realizację tego zadania została podpisana w dniu 13 lipca 2011 roku i obejmowała okres realizacji do 30 sierpnia, a niektóre „pozimowe dziury” w asfalcie uzupełniono dopiero w listopadzie (we wcześniejszych latach takie remonty dróg były realizowane zwyczajowo w okresie kwiecień-maj).
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, który wykonany został zaledwie na poziomie 57,92% W rozdziale 70005 § 4270 stopień realizacji wydatków osiągnął 48,21%. Zgodnie z załącznikiem do Uchwały Nr IV/22/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 21.02.2011r. określającym szczegółowy plan remontów na lata 2011- 2015r przewidziany zakres prac remontowych w 2011 roku nie został zrealizowany w co najmniej następujących budynkach położonych : Grębanin 10, Żurawiniec 10. Komisja Rewizyjna nie uzyskała wyjaśnień tak niskiego poziomu realizacji tego działu. Komisja Rewizyjna otrzymała natomiast Sprawozdanie Wójta Gminy Baranów z wykonania uchwał Rady Gminy za rok 2011, w którym Wójt Gminy oświadcza że wszystkie uchwały Rady Gminy, które zapadły w 2011 roku zostały wykonane zgodnie z ich treścią. Informacje o niewykonaniu zaplanowanych remontów Komisja Rewizyjna uzyskała z analizy stanu faktycznego w terenie, co przeczy informacji zawartej w sprawozdaniu Wójta Gminy Baranów.
W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ujęto środki finansowe na organizację Festynu „Dni Baranowa” przez OSP Murator i OSP Baranów. Komisja rewizyjna stwierdza ze zakres wykonywanych prac jest niezgodny z §2 Uchwały Rady Gminy Baranów z dnia 5 listopada 2008 roku w sprawie ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej.
Urząd Gminy Baranów będąc wydawcą pisma „Kronikarz Ziemi Baranowskiej” nie uzyskuje dochodów z płatnych reklam zamieszczanych w tym piśmie, jak i nie ponosi kosztów wydawania tego pisma co budzi wątpliwości komisji rewizyjnej.

Gmina na początek 2011 roku miała zobowiązanie długoterminowe w wysokości 252.860 zł. Na spłaty pożyczek krajowych zgodnie z umowami zaplanowano kwotę 252.860 zł. Raty pożyczki spłacono w kwocie 144.600 zł, a pozostała część w wysokości 108.260 zł została umorzona przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W roku budżetowym na pokrycie deficytu budżetu planowano zaciągnąć długoterminowy kredyt i pożyczki. Na koniec 2011 roku zaciągnięte pożyczki stanowią kwotę 9.710.783 zł,
Zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych pożyczek, wykupów papierów wartościowych i potencjalnych spłat z udzielonych poręczeń oraz gwarancji nie przekroczyła 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostek samorządu terytorialnego.
Również zgodnie z art. 170 w/w ustawy na koniec danego roku prognozowany dług nie przekroczył 60 % planowanych dochodów budżetowych.

Z analizy wyników finansowych wynika, że planowany deficyt w kwocie 8.878 552 zł został wykonany w kwocie 8.422 139 zł zgodnie z danymi zamieszczonymi w sprawozdaniu finansowym.
Zobowiązania krótkoterminowe wynikające z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 844 367 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

Komisja rewizyjna wysłała zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych w pięciu sprawach:

1. Finansowanie Pleneru Malarskiego „Mikorzyn 2011” odbyło się na podstawie umowy sponsorskiej zawartej w dniu 16.08.2011r.pomiędzy Gminą Baranów a Muzeum Ziemi Kępińskiej. Umowa obejmuje przekazanie 3000,00zł. w zamian za umieszczenie logo Gminy Baranów na zaproszeniach plakatach informacyjnych, katalogu pleneru oraz materiałach ekspozycyjnych. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz zasadą gospodarności sponsorowanie Pleneru Malarskiego odbywającego się w Gminie Kępno nie należy do zadań własnych Gminy Baranów. Promocja polegająca na ekspozycji logo Gminy Baranów na zaproszeniach plakatach informacyjnych, katalogu pleneru oraz materiałach ekspozycyjnych za kwotę 3000,00 zł jest niezasadne. Beneficjentami Pleneru Malarskiego „Mikorzyn 2011” nie byli mieszkańcy Gminy Baranów. Komisja stwierdziła, że jest to przekroczenie zakresu upoważnienia co do wydatków na promocje Gminy ujętych w uchwale budżetowej.
Komisja stwierdza brak uchwały upoważniającej Wójta do podpisania w/w umowy sponsorskiej. Zdaniem Komisji Rewizyjnej jest to naruszenie dyscypliny finansów publicznych o których mowa w art.15 Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. (Dz.U. z 2005 nr 14 poz. 14 ze zm.).
2. Faktura FV2420/1 z dnia 28 września 2011 roku z zapisem „za zakwaterowanie na plenerze malarskim” dotycząca pleneru malarskiego „Mikorzyn 2011”, wystawiona przez Stowarzyszenie Społeczne im. Mikory, nie dotyczy usługi wykonanej na rzecz Gminy Baranów. Impreza Plener malarski „Mikorzyn 2011” odbywała się w sąsiedniej Gminie Kępno i jej beneficjentami nie byli mieszkańcy Gminy Baranów. Zakwaterowanie, według wyjaśnień Wójta, dotyczyło artystów zaproszonych na plener przez organizatora (nie byli to artyści z Gminy Baranów). Opłacona faktura opiewała na kwotę 3.000 zł.
Komisja stwierdza brak uchwały upoważniającej Wójta do poniesienia takiego wydatku. Zdaniem Komisji Rewizyjnej jest to naruszenie dyscypliny finansów publicznych o których mowa w art.11 Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. (Dz.U. z 2005 nr 14 poz. 14 ze zm.).
3. Realizując zadanie: zaprojektowanie i wykonanie strony i galerii internetowej, nie zwrócono się z zapytaniami ofertowymi do kilku firm. Pani Wójt nie potrafiła wyjaśnić dlaczego i na jakiej podstawie zleciła wykonanie tego zadania konkretnym dwóm firmom. Strona ta została wykonana na darmowym systemie CMS JOOMLA. Zdaniem Komisji Rewizyjnej wycena tego zadania na kwotę 8487zł. (FV 1787/1 z dnia 13.07.2011 za projekt i wykonanie strony internetowej) + 2952 zł (FV 1992/1 z dnia 08.08.2011 „za wykonanie fotografii do galerii internetowej”), jest zbyt wysoka. Wyjaśnienia Pani Wójt iż informatyk zatrudniony w Urzędzie Gminy nie ma w zakresie swoich czynności realizowania tego zadania, zdaniem komisji rewizyjnej, jest nie wystarczające.
Zdaniem Komisji Rewizyjnej jest to naruszenie art. 17 ust. 1b pkt. 2 Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. (Dz.U. z 2005 nr 14 poz. 14 ze zm), gdyż nie zachowano przepisu z art. 10 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759) i bez prawnych przesłanek zastosowano zamówienie z „wolnej ręki”.
4. Z racji nie przestrzegania przepisów prawa pracy Urząd Gminy wypłacił odszkodowania pracownikom na podstawie ugody i wyroków sądowych na kwotę 28 268,00 zł.( zgodnie z wyjaśnieniami Wójta Gminy-pismo nr RO.0003.2.2012.MŚ z dnia 17.02.2012r) Zdaniem Komisji Rewizyjnej wypłata powyższych odszkodowań może naruszać zapisy art.16.1 Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. (Dz.U. z 2005 nr 14 poz. 14 ze zm).
5. Podczas rozstrzygania przetargu nieograniczonego: „Dowóz uczniów do szkoły oraz na basen w Słupi w roku szkolnym 2011/2012” zdaniem komisji rewizyjnej mogło dojść do naruszenie procedury przetargowej, co przy danej wartości zamówienia publicznego może stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zdaniem Komisji Rewizyjnej, miało miejsce w związku z unieważnieniem wyniku tego przetargu. Zdaniem Urzędu Gminy do unieważnienia doszło z powodu odmowy podpisania umowy przez wykonawcę. Jednak jak wynika z ustaleń Komisji Rewizyjnej skuteczne poinformowanie wykonawcy nastąpiło 2 września 2011 rok, a usługa miała być świadczona od 1 września 2011 roku. W wyniku tego usługa świadczona od 1 września 2011 roku do czasu rozstrzygnięcia kolejnego przetargu była świadczona z naruszeniem art. 10 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759).
Zdaniem Komisji rewizyjnej doszło tutaj do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w art. 17 ust. 3 Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. (Dz.U. z 2005 nr 14 poz. 14 ze zm). Nie powiadamiając w odpowiednim terminie wybranego wykonawcy usługi, powierzono świadczenie w/w usługi innemu wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych. Zdaniem Komisji Rewizyjnej jest to naruszenie art. 17 ust. 1b pkt. 2 Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. (Dz.U. z 2005 nr 14 poz. 14 ze zm), gdyż nie zachowano przepisu z art. 10 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759) i bez prawnych przesłanek zastosowano zamówienie z „wolnej ręki”.

Przeanalizowano Informację o stanie mienia komunalnego gminy Baranów na koniec 2011 roku, do której komisja nie wnosi zastrzeżeń.

Biorąc pod uwagę powyższą analizę należy stwierdzić, że budżet Gminy Baranów za rok 2011 został wykonany nieprawidłowo pod względem gospodarności i celowości wydatków częściowo niezgodnie z uchwałami podejmowanymi przez Radę Gminy w Baranowie. Wyjątkowo niski stopień realizacji dochodów majątkowych (72,61%) nie został niczym racjonalnym wytłumaczony. Racjonalnego uzasadnienia nie znajduje również znaczna część niezrealizowanych wydatków inwestycyjnych (74,72%), jak i bieżących (88,28%).
Biorąc pod uwagę ilość wykrytych nieprawidłowości i rozbieżności wydatków z podejmowanymi uchwałami (w tym podejrzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez wójta) w stosunku do niewielkiego wycinka kontrolowanej dokumentacji, komisja rewizyjna stwierdza, że budżet został wykonany nieprawidłowo. Opinię tą utwierdza fakt nie udostępnienia przez wójta znacznej części dokumentów. Pomimo ustnych i pisemnych wniosków o przedstawienie dokumentów i wyjaśnienie wątpliwości Komisja Rewizyjna nie uzyskała znacznej części dokumentacji i wyjaśnień.

W związku z tym Komisja Rewizyjna ocenia negatywnie działania Wójta Gminy Baranów i będzie wnioskowała o nieudzielenie absolutorium.
Podpisy Komisji :

Wojciech Kosik …………………..……………….
Tomasz Michalak ……………………..…………….
Piotr Marciniak ……………………………………
Paweł Stasiak …………………………………….
TomaszMichalak
Uzależniony
 
Posty: 139
Rejestracja: 29 lutego 2012, 09:28

Re: Wniosek o nieudzielenie absolutorium wójtowi

Postautor: Kryspin » 03 czerwca 2012, 22:01

I co narobiliście najlepszego Pan Bóg po przeczytaniu Waszego wniosku Dni Baranowa rozgonił deszczem :lol: tylko rolnicy się cieszą.A tak poważnie.Najgorszy wójt i najlepsza komisja rewizyjna w historii Baranowa stąd taki a nie inny raport.I teraz zamiast zaspokajać potrzeby mieszkańców władza musi zająć się urabianiem radnych.Skorzysta na tym Donaborów bo Gruszka dostanie 2 tyś na blachę .W Żurawińcu zadaszą rondo Kurzawa może załatwi obiecaną od 2 lat kosiarkę na boisko w Mroczeniu a Majczyka nikt nie będzie budził na sesji i do tego Błażejewski się pomyli plus 4 radnych biernych ale WIERNYCH i jest absolutorium!!!!!!!Teraz ostrzeżenie Kosik musi uważać jak pójdzie do Gminy żeby Go coś nie przejechało np.wóz bojowy OSP Baranów Stasiakowi może spaść na głowę cegła z drugiego piętra jak pójdzie do pracy.Michalakowi ktoś może wsadzić do jego szkółki konopie indyjskie a Marciniak niech nie otwiera szafy żeby jakiś trup nie wypadł!!Myślicie że to żarty ? A pamiętacie śp.JANUSZA CHOWISA ?
Kryspin
Rozkręcam się
 
Posty: 11
Rejestracja: 02 marca 2012, 12:56

Re: Wniosek o nieudzielenie absolutorium wójtowi

Postautor: Zapracowana » 06 czerwca 2012, 08:46

Coś mi się wydaje Kryspinie, że masz rację. Choć z tą końcówką posta to chyba trochę za daleko się zagalopowałeś.
Zapracowana
Rozkręcony
 
Posty: 38
Rejestracja: 01 marca 2012, 14:53

Re: Wniosek o nieudzielenie absolutorium wójtowi

Postautor: xxxxx » 15 czerwca 2012, 07:35

Coś w tym jest co pisze Kryspin :lol: . Dzięki komisji rewizyjnej co niektórym radnym trafiła się „okazja” która szybko się nie powtórzy. Tym radnym z którymi prowadzone są rozmowy życzę powodzenia w negocjacjach. Mam tylko nadzieje ze tanio skóry nie „sprzedają” jak np. 2 tys. na jakąś blachę, czy inne pierdoły. :D
xxxxx
Rozkręcam się
 
Posty: 17
Rejestracja: 07 marca 2012, 15:05

Opinia RIO w sprawie wniosku o nieudzielenie absolutorium

Postautor: TomaszMichalak » 16 czerwca 2012, 22:59

Ponieważ jest już późno zamieszczę tylko najważniejsze nowiny, a jutro lub pojutrze więcej na ten temat napiszę.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wydał opinię w sprawie naszego wniosku o nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Baranów (Bogumile Lewandowskiej-Siwek). Udało mi się dziś zdobyć jeden egzemplarz :D

Oto jej końcowa sentencja:

"Mając na uwadze powyższe Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyraża opinię, iż wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Baranowie w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Baranów absolutorium za 2011 r. został uzasadniony."


A oto tekst całej opinii (zdaję sobie sprawę, że nie każdemu będzie się chciało czytać całe sześć stron ze skanu więc później podam najistotniejsze fragmenty w formie pisanej):
opinia rio 1.jpg
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu str. 1

opinia rio 2.jpg
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu str. 2

opinia rio 3.jpg
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu str. 3

opinia rio 4.jpg
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu str. 4

opinia rio 5.jpg
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu str. 5

opinia rio 6.jpg
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu str. 6
TomaszMichalak
Uzależniony
 
Posty: 139
Rejestracja: 29 lutego 2012, 09:28

Re: Wniosek o nieudzielenie absolutorium wójtowi

Postautor: TomaszMichalak » 17 czerwca 2012, 14:14

Jak pisałem wcześniej najistotniejsze fragmenty opinii RIO w Poznaniu zamieszczę w formie łatwiejszej do przeczytania:

Oto końcowa część opinii RIO napisana po sprawdzeniu całości wniosku i odniesieniu się do konkretnych zarzutów:
"Jednocześnie z treści wniosku Komisji Rewizyjnej wynika, iż Wójt wykonując budżet złamał podstawowe zasady gospodarowania środkami publicznymi, wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a mianowicie:
- zasadę, iż w toku wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego ustalanie, pobieranie i odprowadzanie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego następuje na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów
- zasadę, iż w toku wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zlecanie zadań powinno następować na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych, a w odniesieniu do organizacji pozarządowych - z odpowiednim zastosowaniem art. 43 i art.221,
- zasadę, iż jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków
- zasadę, iż wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny.
Mając na uwadze powyższe Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyraża opinię, iż wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Baranowie w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Baranów absolutorium za 2011 r. został uzasadniony."

A oto inne ciekawe fragmenty opinii RIO:
"Skład Orzekający podnosi, iż organy gminy, organ stanowiący (rada) i organ wykonawczy (wójt) działają na podstawie i w granicach prawa. Ustawodawca przypisał tym organom określone zadania, w tym radzie kontrolę działalności wójta (art. 18a ustawy o samorządzie gminnym). W tym celu zgodnie z wolą ustawodawcy rada gminy powołuje komisję rewizyjną. To Komisja Rewizyjna wykonując swoje ustawowe obowiązki ma zaopiniować wykonanie budżetu w oparciu o dokumenty, wyjaśnienia ze strony organu wykonawczego w tej materii, jak i o przeprowadzone kontrole. Zatem organ wykonawczy nie może nie udostępnić Komisji Rewizyjnej określonych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli wybranych zagadnień."

"Skład Orzekający podnosi, iż o zaniechaniu inwestycji decyduje Rada Gminy a nie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego."

"Tym samym Wójt udzielając zamówienia winien kierować się zasadą określoną w art. 254 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą w toku wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązuje następująca zasada gospodarki finansowej: zlecanie zadań powinno następować na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych, a w odniesieniu do organizacji pozarządowych - z odpowiednim zastosowaniem art. 43 i art.221"

"Jeśli Gmina wypłaciła odszkodowania to budżet Gminy doznał uszczerbku. Zatem zarzut jest zasadny. Zgodnie z zasadą gospodarowania środkami publicznymi zawartą w art.44 ust.3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny"


We wniosku popełniliśmy też trochę błędów. Część naszych uwag odnosiła się do klasyfikacji konkretnych wydatków. Nie mamy doświadczenia w pisaniu wniosku o nieudzielenie absolutorium wójtowi (żaden radny w powiecie nie ma takiego doświadczenia) i dlatego część nieprawidłowości za słabo opisaliśmy np. jedna z wypisanych przez nas nieprawidłowości brzmiała:
"Według Komisji Rewizyjnej pozimowe remonty dróg z rozdziału 60016 zostały wykonane zbyt późno. Pierwsza umowa na realizację tego zadania została podpisana w dniu 13 lipca 2011 roku i obejmowała okres realizacji do 30 sierpnia, a niektóre „pozimowe dziury” w asfalcie uzupełniono dopiero w listopadzie (we wcześniejszych latach takie remonty dróg były realizowane zwyczajowo w okresie kwiecień-maj).
Skład Orzekający RIO skomentował to w swojej opinii:
"w pkt. 7 nie wpływają na poziom wykonania budżetu. Formułując zarzut nie dokonano oceny czy zbyt późne wykonanie pozimowych remontów dróg wynikło z przyczyn zależnych czy też niezależnych od Wójta Gminy."
Choć odpowiedź na pytanie czy opóźnienia wynikały z przyczyn niezależnych czy zależnych od Wójta Gminy jest oczywista po przeanalizowaniu wymienionego przez nas (w początkowej części opinii) pisma "Odpowiedz na interpelacje pismo nr GP.720.4.2011.HM z dnia 13 lipca 2011r" to jednak nie rozpisaliśmy tego w części opisowej. Przypomnę tylko fragment wymienionego pisma mającego być wytłumaczeniem przez wójta opóźnień remontów drogowych:
"Jedynym kryterium przy prowadzeniu tego typu robót są kryteria technologiczne wynikające z warunków atmosferycznych i temperatury otoczenia podczas prowadzenia robót. Biorąc pod uwagę, że większość robót na naszych drogach zakończy się w terminie do 30 sierpnia śmiem twierdzić, iż termin ten został zachowany."
A chyba oczywistym jest, że wydawać pieniądze należy racjonalnie, a nie tylko po to by wydać (w tym wypadku tłumaczenie, że wystarczy by z "pozimowymi" remontami zdążyć do następnej zimy jest absurdalne).

Wyszło na to, że mamy najgorszego wójta w historii całego powiatu... Jak do tej pory w powiecie kępińskim nie było jeszcze wniosku o nieudzielenie wójtowi absolutorium. Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu potwierdza stanowisko Komisji Rewizyjnej.
TomaszMichalak
Uzależniony
 
Posty: 139
Rejestracja: 29 lutego 2012, 09:28

Re: Wniosek o nieudzielenie absolutorium wójtowi

Postautor: Zapracowana » 18 czerwca 2012, 07:28

Szacunek dla Komisji Rewizyjnej za odwagę i merytoryczne uzasadnienie wniosku!
Zapracowana
Rozkręcony
 
Posty: 38
Rejestracja: 01 marca 2012, 14:53

Re: Wniosek o nieudzielenie absolutorium wójtowi

Postautor: LeonZawodowiec » 18 czerwca 2012, 10:29

Na stronie internetowej gminy 0 informacji na ten temat. Dobrze, że jest to forum to przynajmniej opinia RIO ujrzała światło dzienne. Inaczej zostałaby nam tylko informacje z gminnej gazetki i "obiektywnych" lokalnych mediów.
LeonZawodowiec
Rozkręcony
 
Posty: 32
Rejestracja: 02 marca 2012, 11:05

Re: Wniosek o nieudzielenie absolutorium wójtowi

Postautor: jula38 » 18 czerwca 2012, 20:49

Mieszkańcy Gminy Baranów wpadli z deszczu pod rynnę. Nie podobał się Sarnowski, to Pan Bóg pokarał ich Lewandowską. Wniosek Komisji Rewizyjnej jest tego potwierdzeniem, Jakby ktoś uwierzył w te brednie, że radni z Komisji Rewizyjnej działają na szkodę Gminy i robią z igły widły to ma na potwierdzenie opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pani Lewandowska jest nie tylko najgorszym wójtem w powiecie kępińskim, ale i pewnie jednym z najgorszych w kraju, o ile nie najgorszym.
jula38
Rozkręcony
 
Posty: 30
Rejestracja: 19 marca 2012, 19:14

Re: Wniosek o nieudzielenie absolutorium wójtowi

Postautor: Paweł Stasiak » 19 czerwca 2012, 10:05

Nadszedł czas absolutorium. Komisja rewizyjna zrobiła to co do niej należy, zaopiniowała wykonanie budżetu i wystąpiła z wnioskiem o nieudzielenie absolutorium. Całość naszej pracy zaopiniowało pozytywnie RIO.
To co się mówi i pisze o pracy komisji rewizyjnej świadczy tylko o poziomie autorów tych wypowiedzi i artykułów, którego nie będę komentował. Teraz czas na Radę Gminy. Udzielanie jak i nieudzielanie absolutorium należy do Rady Gminy, dzisiaj o 14 tej posiedzenie wspólne wszystkich komisji w tej sprawie, jutro natomiast sesja absolutoryjna…..
Paweł Stasiak
Rozkręcam się
 
Posty: 13
Rejestracja: 02 marca 2012, 20:45

Następna

Wróć do Gmina Baranów

cron