Kontrole w Baranowie

Kontrole w Baranowie

Postautor: TomaszMichalak » 08 marca 2012, 14:22

Wiele z ust pani wójt Bogumiły Lewandowskiej-Siwek słychać o tym jaka to Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Baranowie jest niedobra. Niestety media niekiedy to podchwytują i jednocześnie nic nie piszą o tym co mają do powiedzenia radni.
A jak jest naprawdę?
Komisja ma problem z dokonywaniem kontroli bo albo nie dostanie całości dokumentów, albo nie dostaje ich wcale... Podobnie jest z wyjaśnieniami. Działania te mają prawdopodobnie na celu nie tylko ukrycie nieprawidłowości ale i zniechęceniu do kontroli - bo to nic przyjemnego przyjechać na posiedzenie i nie dostać ani jednego dokumentu do kontroli lub dostać małą ich część. I tak się niestety dzieje - jedno posiedzenie, drugie posiedzenie, trzecie posiedzenie... A potem Pani wójt może powiedzieć ile to Komisja Rewizyjna kosztuje pieniędzy. Jedno jest pewne - gdyby Pani wójt nie utrudniała pracy radnym z komisji, a współpracowała to posiedzeń (i jednocześnie diet) byłoby o wiele mniej - niestety jak widać nie liczy się z pieniędzmi podatników.

W tym temacie zamierzam publikować różne przygody jakie spotykają radnych podczas kontroli. Na początek opublikuję treść jednego protokołu z kontroli:

PROTOKÓŁ KONTROLI

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Baranowie z kontroli
Urząd Gminy w Baranowie ul. Rynek 21, 63-604 Baranów
przeprowadzonej w dniu 05.03.2012r.

Kontrole przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:
Radny Wojciech Kosik - przewodniczący
Radny Tomasz Michalak - członek
Radny Piotr Marciniak - członek
Radny Paweł Stasiak – członek
Kontrolą objęto: Wydatki z działu 750 i 754 w 2011r.

I. Przebieg kontroli:
Komisja Rewizyjna wystosowała zawiadomienie o kontroli w dniu 8.12.2011r informujące o zakresie kontroli oraz terminie w jakim zostanie przeprowadzona tj. 14.12.2011r.
W dniu 14.12.2011 roku komisja nie otrzymała wszystkich dokumentów, dostarczono tylko zestawienie wydatków za miesiąc czerwiec w dziale 750. Komisja nie miała wglądu w dokumentacje źródłową rachunki faktury itp. Komisja w tym dniu postanowiła zwrócić się z ponownym wnioskiem o udostępnienie dokumentacji w celu przeprowadzenia kontroli. Wniosek taki został sporządzony i data następnej kontroli została wyznaczona na dzień 22.12.2011roku
Kontrolę przeprowadzono w dniu 22.12.2011, mając zestawienie wydatków tylko za I kwartał 2011 roku.
W dniu 19.01.2012 Komisja Rewizyjnej otrzymała zestawienie wydatków w dziale 750 i 754 za II, III, IV kwartał 2011r w formie elektronicznej. Komisja podczas czynności kontrolnych mając uwagi i zapytania zwróciła się do Sekretarza Urzędu Gminy o wyjaśnienie. Nie mogąc uzyskać tych wyjaśnień Komisja Rewizyjna zwróciła się w dniu 7.02.2012r o pisemne wyjaśnienie niektórych spraw. Wskazując datę kolejnego spotkania w dniu16.02.2012roku. W tym dniu Komisja Rewizyjna nie otrzymała żadnych dokumentów , poproszona Pani Wójt stwierdziła ze nie miała czasu przygotować dokumentów i wyjaśnień. Komisja rewizyjna nie otrzymała wyjaśnień, o których mowa w ust.3, §93 Statutu Gminy Baranów. Komisja postanowiła poinformować Radę Gminy o zaistniałej sytuacji. Komisja Rewizyjna otrzymała część dokumentów w dniu 21.02.2012r.

II. Opis stanu faktycznego
W trakcie kontroli dokonano analizy następujących dokumentów:
Zestawienie obrotów wydatków dziale 750 i754 w 2011r.
Dokonano wyrywkowego sprawdzenia dokumentacji( faktury i rachunki):

Prenumerata czasopisma „Wspólnota” - faktura 27882 FVP/40825 z 07.01.2011r.
Protokół ugody z dnia 28 lutego 2011, odszkodowanie potwierdzenie wykonania operacji dokumentacja zgodna (dotyczy pracowników dokumentacja nr 470)
Potwierdzenie wykonania przelewu nr dokumentu 469 i protokół z ugody kwoty zgodne na obu dokumentach.
Dokumentacja dotycząca remontu gabinetów potwierdzenie przelewu kwota 5596,00 zakres prac zgodny z ofertą cenową na wykonanie prac.
Demontaż pompy ciepła dokument FV22/1 kwota 6100 zł.
Analiza umów zleceń w I kwartale – obsługa prawna Urzędu – dokumentacja zgodna pod względem merytorycznym i rachunkowym.
Wprowadzenie procedur kontroli zarządczej 3382. Numer dokumentacji (179) Potwierdzenie przelewu zgodne z Fakturą VAT nr 2/KN/2011 i z Umową sporządzoną 17.01.2011 Firma ASPEKT Piotr Wieczorek Pustkowie Kierzeńskie.
Analiza wydatków za kampanie reklamową w Radiu SUD i Kurierze Lokalnym faktura FV1788/1 na kwotę 1094,70 zł dotyczy imprezy „Dni Baranowa”,
Analiza wydatków za catering – Plener Malarski Faktura FV 2324/1,
Analiza wydatków za zakwaterowanie na plenerze malarskim dokument FV 2420/1 Pleneru Malarskiego „Mikorzyn 2011” z analizą wysokości poniesionych kosztów i zakresu merytorycznego.
Analiza faktur i za telefony komórkowe za ostatni kwartał 2011 roku.
Analiza dokumentacji związanej ze zleceniem zaprojektowania i wykonania strony i galerii internetowej. Wykonanie fotogalerii dokument FV 1992/1 kwota 2952 zł, Projekt i wykonanie strony internetowej dokument FV 1787/1 kwota 8487zł.
III. W wyniku powyższych czynności Komisja Rewizyjna dokonała ustaleń następujących nieprawidłowości:
Urząd Gminy prowadzi prenumeratę czasopisma „Wspólnota” wydatki zakwalifikowane jako materiały Rady Gminy natomiast czasopismo nie wpłynęło do Biura Rady.
Demontaż pompy ciepła FV22/1 kwota 6100 zł. dokument zaksięgowano w dziale 750 Administracja Publiczna Urzędu z dokumentów wynika, że dotyczą one Szkół w Łęce Mroczeńskiej i Mroczeniu.
Finansowanie Pleneru Malarskiego „Mikorzyn 2011” finansowanie odbyło się na podstawie umowy sponsorskiej zawartej w dniu 16.08.2011r.pomiędzy Gminą Baranów a Muzeum Ziemi Kępińskiej. Umowa obejmuje przekazanie 3000,00zł. w zamian za umieszczenie logo Gminy Baranów na zaproszeniach plakatach informacyjnych, katalogu pleneru, oraz materiałach ekspozycyjnych. Natomiast w treści faktury wpisano „za zakwaterowanie na plenerze malarskim” wystawionym przez Stowarzyszenie Społeczne im. MIKORY z Mikorzyna „Plener malarski Mikorzyn 2011”.
Zaprojektowanie i wykonanie strony i galerii internetowej. Brak zapytań ofertowych do innych firm. Pani Wójt nie potrafiła wyjaśnić dlaczego na jakiej podstawie zleciła wykonanie tego zadania danej firmie. Strona ta została wykonana na darmowym systemie CMS JOOMLA. Zdaniem Komisji Rewizyjnej wycena tego zadania na kwotę 8487zł.+ 2952 zł, jest zbyt wysoka. Wyjaśnienia Pani Wójt iż informatyk zatrudniony w Urzędzie Gminy nie ma w zakresie czynności realizowania tego zadania zdaniem komisji rewizyjnej jest nie wystarczające.
Odszkodowania w Sądzie Pracy z tytułu ugody i wyroków sądowych na kwotę 28 268,00 zł. zgodnie z wyjaśnieniami Pani Wójt.

IV. Wnioski

Ze względu na napotkane utrudnienia podczas czynności kontrolnych - nie otrzymywanie dokumentacji do kontroli Komisja Rewizyjna wnioskuje rzetelne przygotowywanie dokumentacji do kontroli przez kierownika kontrolowanego podmiotu.
Wnioskuje się aby wszystkie wydatki były realizowane zgodnie z uchwala budżetową, księgowane w odpowiednich działach, rozdziałach i paragrafach.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz zasadą gospodarności sponsorowanie Pleneru Malarskiego odbywającego się w Gminie Kępno nie należy do zadań własnych Gminy Baranów. Promocja polegająca na ekspozycji logo Gminy Baranów na zaproszeniach plakatach informacyjnych, katalogu pleneru, oraz materiałach ekspozycyjnych za kwotę 3000,00zł jest nie zasadne.
Wnioskuje się aby wszelkie wydatki do kwoty 14 tyś euro dokonywać po przeanalizowaniu odpowiedzi na zapytania ofertowe wysłanych uprzednio do min. 3 wykonawców.
Wnioskuje się aby w relacjach pracodawca-pracownik Pani Wójt przestrzegała przepisów prawa pracy.

Na tym protokół zakończono
Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej
Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokółu/ wnosi następujące zastrzeżenia ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Informujemy kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłaszania w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.
Część składową niniejszego protokółu stanowią zastępujące załączniki:
1……………………………………………….
Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.
Podpis kierownika jednostki kontrolowanej - ……………………………………….
(lub osoby upoważnionej przez kierownika jednostki)
Podpisy członków komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący Komisji - ………………………………….
Członek Komisji - …………………………………………..
Członek Komisji - …………………………………………..
Członek Komisji - ………………………………………….

Otrzymują:
1. Adresat
2. Przewodnicząca Rady Gminy w Baranowie
3.a.a


Oczywiście to jest treść z komputera - oryginały zawierały podpisy radnych. Z tego co wiem protokół został przedłożony Panu Markowi Potarzyckiemu (pełniącemu funkcję zastępcy wójta), a ten odmówił jego podpisania (Pani wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek jest na urlopie).
TomaszMichalak
Uzależniony
 
Posty: 139
Rejestracja: 29 lutego 2012, 09:28

Re: Kontrole w Baranowie

Postautor: Zapracowana » 10 marca 2012, 10:24

Bardzo merytoryczny post. Według mnie najwięcej do myślenia daje ten fragment:
I. Przebieg kontroli:
Komisja Rewizyjna wystosowała zawiadomienie o kontroli w dniu 8.12.2011r informujące o zakresie kontroli oraz terminie w jakim zostanie przeprowadzona tj. 14.12.2011r.
W dniu 14.12.2011 roku komisja nie otrzymała wszystkich dokumentów, dostarczono tylko zestawienie wydatków za miesiąc czerwiec w dziale 750. Komisja nie miała wglądu w dokumentacje źródłową rachunki faktury itp. Komisja w tym dniu postanowiła zwrócić się z ponownym wnioskiem o udostępnienie dokumentacji w celu przeprowadzenia kontroli. Wniosek taki został sporządzony i data następnej kontroli została wyznaczona na dzień 22.12.2011roku
Kontrolę przeprowadzono w dniu 22.12.2011, mając zestawienie wydatków tylko za I kwartał 2011 roku.
W dniu 19.01.2012 Komisja Rewizyjnej otrzymała zestawienie wydatków w dziale 750 i 754 za II, III, IV kwartał 2011r w formie elektronicznej. Komisja podczas czynności kontrolnych mając uwagi i zapytania zwróciła się do Sekretarza Urzędu Gminy o wyjaśnienie. Nie mogąc uzyskać tych wyjaśnień Komisja Rewizyjna zwróciła się w dniu 7.02.2012r o pisemne wyjaśnienie niektórych spraw. Wskazując datę kolejnego spotkania w dniu16.02.2012roku. W tym dniu Komisja Rewizyjna nie otrzymała żadnych dokumentów , poproszona Pani Wójt stwierdziła ze nie miała czasu przygotować dokumentów i wyjaśnień. Komisja rewizyjna nie otrzymała wyjaśnień, o których mowa w ust.3, §93 Statutu Gminy Baranów. Komisja postanowiła poinformować Radę Gminy o zaistniałej sytuacji. Komisja Rewizyjna otrzymała część dokumentów w dniu 21.02.2012r.

To przecież istna parodia!
Zapracowana
Rozkręcony
 
Posty: 38
Rejestracja: 01 marca 2012, 14:53

Re: Kontrole w Baranowie

Postautor: LeonZawodowiec » 10 marca 2012, 21:54

Naprawdę cieszę się, że te forum powstało. Przecież te wszystkie sprawy byłyby pozamiatane pod dywan. Oby tylko dużo ludzi to przeczytało.
Panowie Kosik, Michalak, Marciniak i Stasiak kawał dobrej roboty odwalacie!
LeonZawodowiec
Rozkręcony
 
Posty: 32
Rejestracja: 02 marca 2012, 11:05

Re: Kontrole w Baranowie

Postautor: Beznadzieja » 14 marca 2012, 13:38

Kogo sobie wybraliście tego macie.
Ja jestem bez winy, bo na nią nie głosowałem.
Lepszy swój wróg niż obcy jak to mawiał Pawlak.
Nic trzeba będzie te 2,5 roku jeszcze przeboleć.
Może komornik czy syndyk masy upadłościowej nie zajmie w tym czasie gminy.
Beznadzieja
Początkujący
 
Posty: 4
Rejestracja: 14 marca 2012, 13:24

Re: Kontrole w Baranowie

Postautor: TomaszMichalak » 15 marca 2012, 20:33

No fakt - sami jesteśmy sobie winni. Ja przyznaje się bez bicia, że na nią głosowałem :oops: Przyznaję też, że nie zrobiłem tego z jakimś stuprocentowym przekonaniem (miewałem momenty przed wyborami gdy myślałem, że zagłosuję inaczej - np. po jej kłamstwie w radiu sud związanym z kandydaturą w poprzednich wyborach).
Jednak już po wyborach pokazała swoje prawdziwe oblicze:
Po spełnieniu mojej pierwszej obietnicy przedwyborczej (w sumie nie tylko mojej, ale wszystkich kandydatów na radnych z "Odnowy Gminy") publicznie oświadczyła, że tą uchwałą (ustaleniem wynagrodzenia wójta na niższym poziomie niż miał P. Sarnowski) zrobiłem sobie w niej wroga i będzie mi ciężko cokolwiek na gminie zdziałać - no i tej obietnicy stara się dotrzymać... Później już tylko było gorzej...

Ja widzę jedno rozsądne wyjście z tej sytuacji: odwołanie wójta.
TomaszMichalak
Uzależniony
 
Posty: 139
Rejestracja: 29 lutego 2012, 09:28

Re: Kontrole w Baranowie

Postautor: TomaszMichalak » 18 października 2012, 17:31

Oto inny protokół wart uwagi (nie jestem pewien, czy wklejana wersja jest ostateczną podpisywaną wersją, czy też dokonywaliśmy w niej jakiś drobnych kosmetycznych zmian):

PROTOKÓŁ KONTROLI
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Baranowie z kontroli
Urząd Gminy w Baranowie ul. Rynek 21, 63-604 Baranów z dnia 03.09.2012r

Kontrole przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:
Radny Wojciech Kosik - przewodniczący
Radny Tomasz Michalak – zastępca przewodniczącego
Radny Piotr Marciniak - członek
Radny Paweł Stasiak – członek
Radny Piotr Krawczyk - członek
Kontrolą objęto:
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Dział 600 – Transport i łączność

I. Przebieg kontroli:
Kontrole w wymienionych działach komisja rewizyjna przeprowadziła w podczas kilku posiedzeń w dniu 04.06.2012, 28.06.2012, 20.07.2012, 20.07.2012, 30.07.2012, 08.08.2012r

II. Zakres kontroli
Na podstawie otrzymanego zestawienia obrotów w dziale 700 Komisja Rewizyjna wytypowała następujące dokumenty do kontroli:
dokument RK 66/2 dotyczy praca kominiarskich na obiektach komunalnych
dokument FV139/1 dotyczący usuniecie awarii na sieci wodociągowej
Na podstawie otrzymanego zestawienia obrotów w dziale 600 komisja rewizyjna wytypowała następujące dokumenty do kontroli:
dokument FV 586/1 dotyczy remontów cząstkowy dróg gminny
dokument FV 587/1 dotyczy remontu ul. Sportowej
dokument FV 588/1 dotyczy remontu ul. Przy Torach w Baranowie.
dokument FV 423/1 dotyczy przedłużenia rowu odwadniającego,
dokument FV 566/1 dotyczy prac naprawczych przy skarpach przy drodze gminnej,
dokument FV 627/1 dotyczy regulacji drzew przy drodze gminnej,
dokument FV 671/1 dotyczy przebudowa włazu do studni przy ul. Sportowej,
dokument PK 424/2 dotyczy odszkodowania komunikacyjne wypłacone poszkodowanemu,
dokument - protokół odbioru remontu ul. Sportowej,
dokument – zlecenie wykonania remontów cząstkowych ul. Sportowej,
dokument – notatka służbowa dotycząca zestawienia wydatków z działu 900,
Na podstawie otrzymanego zestawienia obrotów w dziale 900 komisja rewizyjna wytypowała następujące dokumenty do kontroli:
dokument VAT NR 100/2012dotycząca sprzątania Baranowa,
dokument faktura VAT FS 14/2012 dotycząca pielęgnacji drzew Jankowy,
dokument faktura VAT NR 8/2012 dotycząca przycięcia drzew Grębanin – Łęka Mroczeńska,
dokument faktura VAT NR 1/2012 dotycząca rekultywacja wyrobiska w Grębaninie.

W ramach kontroli w dziale 700 oraz w związku z licznymi sygnałami od mieszkańców dotyczącymi funkcjonowania wysypiska śmieci w Donaborowie komisja rewizyjna postanowiła udała się na wysypisko by dokonać
oględzin na miejscu.
W oględzinach uczestniczyli : Wojciech Kosik, Tomasz Michalak, Paweł Stasiak i Piotr Marciniak oraz sołtys Donaborowa Stanisław Gruszka. Komisja rewizyjna dokonała oględzin miejsca składowania odpadów oraz urządzeń i pomieszczeń znajdujących się na wysypisku. Zwrócono uwagę na nieodpowiednią segregację oraz ogólny nieład i nieporządek na wysypisku. Podczas dokonywania oględzin zwrócono uwagę na sąsiednią działkę, na której znajduje się prawdopodobnie nielegalne składowisko śmieci w znacznej ilości. Podczas oględzin dokonano dokumentacji fotograficznej oraz nagrania prywatnym sprzętem dokumentując zastany stan faktyczny na wysypisku oraz sąsiedniej działki.
Komisja sporządziła informację na piśmie informując Wójta Gminy o zaistniałej sytuacji.

II. Wnioski
Opłacony dokument księgowy FV 587/1 (na kwotę 5535zł, faktura VAT NR 13/701/2012) według opisu dotyczył remontu cząstkowego tłuczniem kamiennym ul. Sportowej w Baranowie. Z ustaleń Komisji Rewizyjnej wynika że na ul. Sportowej tej nie dokonywano remontu gdyż droga ta wykonana jest z nakładki asfaltowej. Według wyjaśnień P. Wójt nieprawidłowość ta wynika ze złego opisu faktury ( remont wykonano na ul. Orlika a nie na ul. Sportowej). W dniu 30.07.2012r Komisja Rewizyjna dokonała oględzin ul. Orlika w Baranowie na drodze tej nie było śladu tegorocznego remontu. Droga ta była w bardzo złym stanie z dużą ilości dziur.

P. Wójt nie dostarczyła zapytań ofertowych dotyczących wydatków w dziale 600,700 o które wnioskowała Komisja Rewizyjna. W dniu 08.08.2012 roku pracownik Urzędu Gminy dostarczy jedynie notatkę służbową, z której wynika jedynie, że dokonano zapytań telefonicznych. Notatka, zdaniem komisji, nie zawiera żadnej treści gdyż nie wymieniono w niej do jakich firm się zwrócono, jakie ceny zostały podane i jakimi kryteriami kierowano się wybierając arbitralnie firmę wskazana przez Urząd Gminy.
Zdaniem Komisji przycięcie drzew udokumentowanych fakturami w/w dokonano z naruszeniem wyboru najkorzystniejszej oferty gdyż brak jest dokumentu zawierającego merytoryczna treść wskazującą na zwrócenie się choćby do dwóch chociażby firm z zapytaniem o cenę itp.

III. Zalecenia
1. Komisja zwraca uwagę aby pracownicy wystawiający zlecenia dla wykonawców zwracali uwagę na stosowanie nazw ulic zgodnie ze stanem faktycznym. Bowiem błąd w nazwie ulicy jest powielany następnie w samej fakturze, w jej opisie a także protokole odbioru prac.
2. Zaleca się aby, dla dbałości o interes gminy, Urząd Gminy stosował przepisy o finansach publicznych w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty (zapytania cenowe).
3. Komisja zwraca uwagę na zastosowanie możliwości wykorzystania jednostek OSP przy przycinaniu i regulacji koron drzew. (byłoby to o wiele tańsze niż korzystanie z firm komercyjnych). Jednostki OSP w ramach szkoleń i podnoszenia swoich kwalifikacji, zdaniem komisji, mogą dokonywać takiej przycinki.
4. Zdaniem komisji, wykonywanie remontu cząstkowego drogi tłuczniem odnośnie ul. Orlika w Baranowie jest niezasadne gdyż po dokonaniu lustracji przedstawicieli komisji rewizyjnej w lipcu 2012 roku droga ta nie wskazywała że był tam przeprowadzony jakikolwiek remont, nawierzchnia bowiem była dziurawa. Zatem zasadne wydaje się przeprowadzenie bardziej generalnego i kompleksowego remontu tej drogi.

Na tym protokół zakończono
Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej
Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokółu/ wnosi następujące zastrzeżenia ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Informujemy kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłaszania w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.
Część składową niniejszego protokółu stanowią zastępujące załączniki:
1……………………………………………….
Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.
Podpis kierownika jednostki kontrolowanej - ……………………………………….
(lub osoby upoważnionej przez kierownika jednostki)Podpisy członków komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący Komisji - ………………………………….
Zastępca przewodniczącego Komisji - …………………………………………..
Członek Komisji - …………………………………………..
Członek Komisji - ………………………………………….
Członek Komisji - ………………………………………….

Otrzymują:
1. Adresat
2. Przewodnicząca Rady Gminy w Baranowie
3.a.a


Dla leniwych podkreśliłem najciekawsze zdania w protokole.
TomaszMichalak
Uzależniony
 
Posty: 139
Rejestracja: 29 lutego 2012, 09:28

Re: Kontrole w Baranowie

Postautor: Zapracowana » 19 października 2012, 09:31

Nie czepiajcie się Pani Wójt, że wydała 5535zł na wysypanie tłucznia na ulicę Sportową. Skąd mogła wiedzieć, że na wierzch asfaltu nie sypie się kamienia?
Zapracowana
Rozkręcony
 
Posty: 38
Rejestracja: 01 marca 2012, 14:53

Opóźnianie prac komisji rewizyjnej - niedostarczanie dokumen

Postautor: TomaszMichalak » 09 listopada 2012, 17:55

Dziś odbyło się kolejne posiedzenie komisji rewizyjnej. Niestety "ktoś" w urzędzie gminy nie szanuje ani naszego czasu ani pieniędzy podatników...

Kilka dni wcześniej przewodniczący komisji Wojciech Kosik złożył pismo skierowane do wójt Bogumiły Lewandowskiej-Siwek przedstawiające zakres dzisiejszej kontroli. Na początku posiedzenia był obecny przedstawiciel urzędu - sekretarz Marek Potarzycki. Dostaliśmy zestawienie księgowe, z którego mieliśmy wybrać dokumenty do analizy. Niestety pozaznaczanych dokumentów nie miał nam już kto wydać ponieważ zarówno sekretarz, jak i wójt i skarbnik byli "zajęci". Przewodniczący komisji dwukrotnie próbował się do nich dostać ale niestety bezskutecznie... Choć kontrolowaliśmy dzisiaj mały dział to jednak z powodu braku dokumentów nie byliśmy w stanie przeprowadzić kontroli w ciągu jednego posiedzenia! Całe szczęście, że dwóch radnych nie dojechało bo byśmy się nudzili! Mieliśmy też trochę innego typu pracy, do której nie potrzebowaliśmy dokumentów dostarczonych z urzędu. W przeciwnym wypadku nasze posiedzenie potrwałoby kilkanaście minut!!!

Sytuacja taka zdarza się już nie pierwszy raz! Mam wrażenie, że Pani wójt zależy na tym by nasze prace przebiegały jak najwolniej gdyż wyraźnie nam je utrudnia. Tymczasem każde posiedzenie to z naszej strony koszt czasu i dojazdu oraz wydatek po stronie budżetu gminy. Poprawka: prawie każde, gdyż radni z komisji rewizyjnej kilkukrotnie w tej kadencji zrzekali się diet należnych za posiedzenia.

Szkoda, że nie można obciążyć finansowo osoby, której działania przewlekające kontrole prowadzą do niepotrzebnych wydatków z budżetu gminy!
TomaszMichalak
Uzależniony
 
Posty: 139
Rejestracja: 29 lutego 2012, 09:28

Re: Kontrole w Baranowie

Postautor: Kryspin » 11 listopada 2012, 23:02

Pani wójt najbardziej nie szanuje czasu swojego radnego przecież chłop musi dojechać na posiedzenie komisji aż z Trzebienia !A swoją drogą to czy komisja zyskała na jakości po wprowadzeniu do niej radnego który non-stop wnioskuje o podwyżkę dla wójta zamiast załatwić załatanie dziur na ul.Polnej źle się nam tu mieszka ciemno i błoto :oops:
Kryspin
Rozkręcam się
 
Posty: 11
Rejestracja: 02 marca 2012, 12:56

Re: Kontrole w Baranowie

Postautor: asia » 13 listopada 2012, 21:54

u nas to już lepiej nie będzie , do cyrku nie trzeba chodzić
asia
Uzależniam się
 
Posty: 75
Rejestracja: 05 marca 2012, 11:27

Następna

Wróć do Gmina Baranów

cron