Kontrole w Baranowie

Re: Kontrole w Baranowie

Postautor: Lukas » 09 kwietnia 2013, 16:15

W Baranowie komisja ma pełne poparcie a wójtowa minimalne.
Lukas
Początkujący
 
Posty: 5
Rejestracja: 09 kwietnia 2013, 15:01

Re: Kontrole w Baranowie

Postautor: TomaszMichalak » 16 listopada 2013, 20:15

Zamieszczam kolejny ciekawy tekst protokołu (oczywiście najistotniejsza część to III wnioski/uwagi):

PROTOKÓŁ KONTROLI
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Baranów z kontroli
Urząd Gminy w Baranowie Rynek 21, 63-604 Baranów z dnia 06.11.2013r

Kontrole przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:
Radny Wojciech Kosik - przewodniczący
Radny Tomasz Michalak – zastępca przewodniczącego
Radny Piotr Marciniak – członek
Radny Paweł Stasiak – członek
Radny Piotr Krawczyk – członek

Kontrolą objęto:
Wydatki działu 600 Transport i łączność
I. Przebieg kontroli:
Kontrolę działu 600 przeprowadzono w dniu 23 i 24.10.2013r
II. Zakres kontroli
Otrzymano następujące dokumenty do kontroli:
- zestawienie obrotów wydatków z działu 600,
- faktura VAT F2603/4050/13 – olej napędowy
- faktura VAT F2822/4050/13 – olej napędowy
- faktura VAT F5581/4050/13 – olej napędowy
- faktura VAT F/015/08/13 mieszanka granitowa
- faktura VAT F/002/08/13 mieszanka granitowa
- faktura VAT FS-1476/13/5SM znaki drogowe
- faktura VAT 605/13 słupki do znaków
- faktura 22/D/2013 wykonanie projektu organizacji ruchu w centrum Baranowa,
- upomnienie NR 72/2013/ za umieszczeni urządzenia w pasie drogowym,
- faktura FS 18/2013 wykonanie chodnika w Baranowie oznaczenie przejść,
- faktura 8/701/2013 wykonanie chodnika przy placu zabaw w Grębaninie,
- faktura 13/701/2013 utwardzenie placu przed domem ludowym w Marianice Mroczeńskiej,
- faktura 11/701/2013 remont cząstkowy drogi przy torach emulsja asfaltowa i grysami,
- faktura 10/701/2013 remont cząstkowy tłuczniem ul. Polna i Orlika w Baranowie, remont
cząstkowy dróg gminnych emulsja asfaltowa i grysami,
- faktura 9/701/2013 ułożenie krawężnika w miejscowości Grębanin,
- faktura 7 /701/2013 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych
- faktura FSV-2013/05/0035 remont ul. Piękna, Geodetów, Sosnowa, Jodłowa Świerkowa
tłuczniem kamiennym granitowym,
- faktura 58/2013 mapa do celów projektowych Mroczeń Łęka Mroczeńska,
- rachunek dotyczący nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy inwestycji
budowa ścieżki rowerowej Jankowy – Donaborów,
- rachunek ARB/1000006/13 dziennik budowy,
- faktura 21/ZUT/2013 wykonanie projektu branży drogowej na drogę Grębanin – Mroczeń,
- faktura 47/2013 budowa ścieżki rowerowej Jankowy – Donaborów,
- faktura 30/2013 mapa cyfrowa drogi gminnej Grębanin – Mroczeń,
- faktura 24/2013roboty ziemne przepust przy drodze gminnej,
- faktura 3/07/2013 wykoszenie oraz wykarczowanie rowu przy drodze Grębanin – Lisiny,
- faktura 12/702 wyrównanie dróg gruntowych na terenie gminy równiarką,
- faktura 18/701/3013 umocnienie poboczy destruktem,
- faktura 31/2013 ustalenie części granicy baranów drogi gminnej,
- faktura 14/701/2013 umocnienie destruktem poboczy,
- faktura 5/702 wyrównanie dróg równiarką,
- faktura 11/2013 odśnieżanie dróg, podsypywanie dróg,
- faktura 03/01/2013 usługi transportowe przewóz destruktu Słupia-Baranów,
- faktura 4/08/2013 wykonanie czyszczenia rowu w Grębanin Kolonia II,
- faktura 22/2013 zbieranie i równanie drogi gruntowej,
- rachunek 53/2013 kosztorys inwestorski na przebudowę drogi Grębanin - Łęka
Mroczeńska,
- faktura 156/2013 sprzątanie i zamiatanie Baranów, os Murator, oraz Słupia,
- protokół rokowań ws. nabycia gruntów,
- odszkodowanie na uszkodzony pojazd w wyniku najechania na uszkodzony próg przy ul. Jasnej.
W związku z otrzymaniem niekompletnej dokumentacji poproszono o przygotowanie dodatkowej dokumentacji ( zapytania ofertowe, oferty, zamówienia) na następne posiedzenie komisji rewizyjnej.
W dniu 06.11.2013 otrzymano cześć ofert oraz zamówień.III. Wnioski/uwagi
W kontrolowanej dokumentacji stwierdzono brak zapytań ofertowych do potencjalnych wykonawców. W części dokumentacji natomiast znajdują się oferty wykonawców, tylko tych którzy otrzymali później zlecenie od Wójta Gminy Baranów na wykonanie danej usługi. W znacznej części dokumentacji brak zleceń na wykonywanie usług/ towarów
Pani Wójt nie potrafiła odpowiedzieć na pytanie na jakiej podstawie zostali wyłonieni wykonawcy poszczególnych usług i towarów. W kwestii wyłaniania wykonawców wypowiedzi Pani Wójt były sprzeczne i nie spójne. Raz Pani Wójt twierdziła że oferty są ale nie przedstawi ich Komisji Rewizyjnej z powodu braku czasu, innym razem że ofert nie ma bo nie ma takiego obowiązku prosząc o wskazanie podstawy prawnej, jeszcze innym razem odmawiała odpowiedzi na pytania.
Na zapytanie Komisji Rewizyjnej czy jest świadoma obowiązku wyboru najkorzystniejszej oferty wg. ustawy o zamówieniach publicznych odpowiedziała że jest świadoma, ale nie potrafiła określić w jaki sposób tego dokonuje.
Po analizie faktury 4/04/2013 dotyczącej wykonania czyszczenia rowu Grębanin Kol II za sumę 3000zł netto, należy stwierdzić że dokumenty nie zawierają opisu czynności składającego się na czyszczenie rowu. Z wyjaśnień Pani Wójt wynika ze dotyczyło to wykaszania rowu. Oświadczyła że gminny traktor z wykaszarką może wykosić tylko połowę rowu. Wynika z tego że wykoszono połowę rowu na tym odcinku co nie ma odzwierciedlenia w dokumentach.
Analiza faktury nr 10/701/2013 wystawionej w dniu 14.05.2013r przez Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A. wskazuje, że między innymi wykonano remont cząstkowy dróg gminnych emulsją asfaltową i grysami w ilości 19,9 ton za kwotę 11.014 ,65 zł. Komisja Rewizyjna nie otrzymała żadnych dokumentów ani ustnych wyjaśnień Wójta gdzie dokładnie dokonano remontów. Analizując posiadane dokumenty można stwierdzić, że również wykonawca nie wiedział gdzie ma wykonać remonty jak i takiej wiedzy nie posiadała osoba odbierająca z ramienia urzędu gminy stosowne prace (brak specyfikacji, kosztorysu, zapytań ofertowych oraz zamówienia).
Komisja stwierdza złą współpracę ze strony Pani Wójt w udostępnianiu dokumentów do kontroli oraz w składaniu wyjaśnień.V. Zalecenia
Komisja po raz kolejny zaleca opracowanie procedury wyłaniania wykonawców usług i dostawców produktów do kwoty 14 tys. euro oraz bardziej wnikliwe sprawdzanie dokumentacji pod względem merytorycznym i rachunkowym i staranne prowadzenie dokumentacji.
Na tym protokół zakończono
Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.
Informujemy kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłaszania w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową niniejszego protokółu stanowią zastępujące załączniki: brak
Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej - ……………………………………….
(lub osoby upoważnionej przez kierownika jednostki)

Podpisy członków komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący Komisji - ………………………………….
Zastępca przewodniczącego Komisji - …………………………………………..
Członek Komisji - …………………………………………..
Członek Komisji - ………………………………………….
Członek Komisji - ………………………………………….

Otrzymują:
1. Adresat
2. Przewodnicząca Rady Gminy Baranów.
3.a.a
TomaszMichalak
Uzależniony
 
Posty: 139
Rejestracja: 29 lutego 2012, 09:28

Poprzednia

Wróć do Gmina Baranów

cron