Komentarz do ostatniej sesji z 2012 roku

Komentarz do ostatniej sesji z 2012 roku

Postautor: TomaszMichalak » 21 lutego 2013, 23:59

Planowałem to zrobić już dawno ale niestety dopiero teraz znalazłem 'dłuższą chwilę" na napisanie obszernego posta. Nie będę się odnosił do całej sesji ale do jej trzech elementów: czyszczenia budżetu i zamrożenia pieniędzy, głosie sprzeciwu radnych wobec pomówień ze strony wójt Bogumiły Lewandowskiej-Siwek za pośrednictwem Kronikarza Ziemi Baranowskiej, nowej stawce "za śmieci".

Sesja z 28 grudnia 2012 roku była tzw. "sesją czyszczącą". Wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek zaproponowała pod głosowanie uchwały czyszczące budżet - m. in. szereg zmian w budżecie dostosowujących wcześniejszy plan do wykonania (tak aby nie było wykonania planu na poziomie zeszłorocznym). Warto tutaj wspomnieć, że jeszcze w czerwcu wójt wyrażała się niepozytywnie o "sesjach czyszczących" i zapowiedziała, że ona takich manewrów nie będzie robiła. Wśród zmian było np. zmniejszenie dochodów ze sprzedaży działek (do 28 grudnia plan zrealizowano na bardzo niskim poziomie). Odkryto też "zakamuflowane dochody" - to chyba trafne nazwanie zwiększenia dochodów z podatku od nieruchomości o 320.000 zł w dniu 28 grudnia (wcześniejsze zmiany budżetu były 7 grudnia) - wątpię aby w ciągu 21 dni na terenie gminy Baranów powstało tyle nieruchomości by gmina uzyskała z podatku od nich 320 tys. zł. Myślę, że te dochody były wcześniej znane w urzędzie ale kamuflowane na wypadek "nowych pomysłów wydawania pieniędzy". Jak ukrywanie dochodów ma się do miliona zł kredytu wziętego chyba kilkanaście dni wcześniej? Co istotne jak się dowiedziałem na koniec roku w dyspozycji gminy było kilkaset tysięcy zł wolnych środków...

Wójt przeprowadziła jeszcze jeden manewr rzekomo usprawiedliwiający w części wcześniejsze wzięcie kredytu i teoretycznie (na papierze) zmniejszający wolne środki. Zgłosiła projekt uchwały, po przegłosowaniu której zostało zamrożonych ponad 88 tys. zł - pieniądze te zostały przelane na specjalnie utworzone konto i będą oczekiwały na płatność za nieskończone w 2012 roku zadanie (odwodnienie terenu przy Gimnazjum w Mroczeniu). Uchwała, którą niestety większość radnych przyjęła zamraża te pieniądze nawet na pół roku. W tym samym czasie jak te pieniądze będą wypoczywały na koncie gmina będzie korzystała z pieniędzy pożyczonych z banku (oczywiście nie bez odsetek).
Na sesji informowałem, że nie musimy zamrażać tak dużych pieniędzy - nie spowodowało by to naruszenia płatności. Wystarczyło owe zadanie (nie wykonane zgodnie z planem w 2012 roku) rozbić na dwa lata wpisując je do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów. Niestety moje słowa nie zdobyły wystarczającego poparcia do odrzucenia projektu uchwały i mamy "zamrożoną" ładną sumkę "żyjąc na kredyt". Według mnie uchwała ta to czysty przejaw braku rozsądku albo niegospodarności. Oto owa kontrowersyjna uchwała i uzasadnienie do niej:

Uchwała Rady Gminy w Baranowie.jpg
Uchwała Rady Gminy Baranów w sprawie wydatków, które nie wygasają...

Uzasadnienie Wójta Gminy Baranóiw Bogumiły Lewandowskiej-Siwek.jpg
Uzasadnienie Wójt Bogumiły Lewandowskiej-Siwek

Radny Paweł Stasiak odniósł się do oczerniających go (i innych) słów Bogumiły Lewandowskiej-Siwek m. in. w Kronikarzu Ziemi Baranowskiej. [Jest to Ad.9 (Wolne wnioski i informacje) w protokole z sesji.] Powiedział, że jeśli wójt nie przestanie go oczerniać wystąpi na drogę sądową. Po nim zabrali również głos inni radni krytykujący publikowanie nieprawdziwych informacji w prasie przez wójta. Niestety nie było merytorycznej rozmowy, gdyż Bogumiła Lewandowska-Siwek opuściła salę...

Stawki "za śmieci" wbrew informacjom podanym w jednej z gazet nie zostały przyjęte bez dyskusji. Dyskusje te były prowadzone na posiedzeniach komisji, a na sesji mieliśmy już wypracowane wspólne stanowisko, które zostało zapisane w projekcie uchwały. Dlatego w komentarzu do sesji przytoczę również dyskusję z komisji. Debaty związane ze śmieciami były bardzo interesujące. Same zmiany były konieczne ze względu na wejście w życie nowej ustawy. Musieliśmy wybrać metodę naliczania "podatku od śmieci" i jego wysokość. Początkowo przedstawiono nam kilka metod naliczania (od osoby, od gospodarstwa, od metrażu...) - wtedy metoda kombinowana nie była możliwa. Jednak po zmianie przepisów (a właściwie zapowiedzi zmian) postanowiliśmy przyjąć metodę łączącą naliczanie od gospodarstwa domowego i osoby (tzn. uwzględniającą wielkość gospodarstwa domowego). Wg niej stawka będzie mnożona przez współczynnik charakteryzujący ilość osób w gospodarstwie:
1 osoba - 0,4
2 osoby - 0,7
3 osoby - 0,9
4 osoby i więcej - 1,0
Współczynniki nie są proporcjonalne (jak to jest w obecnych stawkach) gdyż uznaliśmy, że ilość odpadów również nie zwiększa się wprost proporcjonalnie do ilości osób.
O ile co do metody dość łatwo wypracowaliśmy wspólne stanowisko rady i urzędu to jak przyszło do ustalania stawki nie szło to już tak gładko. Dla tej metody stawka (podlegająca mnożeniu przez współczynnik w zależności od ilości osób) wyliczona przez urząd wyniosła 39,66 zł przy stosowaniu selekcji odpadów (64,41 zł przy nie stosowaniu selekcji).
Propozycje i wyliczenia urzędu można przejrzeć w załączonych plikach:
koszty odpady.xlsx
(16.83 KiB) Pobrany 403 razy
metoda uproszczona.pdf
(293.74 KiB) Pobrany 707 razy


Wg radnych wyliczenia urzędu były zbyt wysokie. Trudno sobie wyobrazić, że czteroosobowa rodzina miałaby płacić prawie 40 zł miesięcznie (selekcjonując śmieci). Na komisji jednogłośnie (o ile dobrze pamiętam...) przeszedł mój wniosek aby stawkę wyjściową zamiast 39,66 zł ustalić na 16 zł (w przypadku nieselekcjonowania śmieci stawka również została proporcjonalnie zmniejszona). O ile się nie mylę uchwaliliśmy najniższą w powiecie stawkę "podatku śmieciowego". Nasze ustalenia są znacznie niższe od wyliczeń przedstawionych przez urząd ale uznaliśmy, że przed poznaniem rzeczywistych kosztów funkcjonowania systemu nie ma co przyjmować wygórowanych szacunków. Dyskusja była naprawdę burzliwa (skrajnie różne stanowiska urzędu i rady) ale merytoryczna (zapewne dlatego, że po stronie urzędu wypowiadał się przede wszystkim kierownik Artur Kosakiewicz a nie wójt).

Podsumowując nowe stawki:
Wymiar opłaty w zależności od wielkości gospodarstwa domowego będzie wynosił:
1) dla gospodarstw jednoosobowych 16 zł x 0,4 = 6,40 zł (przy selekcjonowaniu) lub 28 zł x 0,4 = 11,20 zł (przy braku selekcji)
2) dla gospodarstw dwuosobowych 16 zł x 0,7 = 11,20 zł (przy selekcjonowaniu) lub 28 zł x 0,7 = 19,60 zł (przy braku selekcji)
3) dla gospodarstw trzyosobowych 16 zł x 0,9 = 14,40 zł (przy selekcjonowaniu) lub 28 zł x 0,9 = 25,20 zł (przy braku selekcji)
4) dla gospodarstw zamieszkiwanych przez cztery osoby i więcej 16 zł x 1 = 16,00 zł (przy selekcjonowaniu) lub 28 zł x 1 = 28,00 zł (przy braku selekcji)

Oto cały protokół z sesji (nagranie całej sesji jest dostępne na stronie urzędu):
PROTOKÓŁ NR XXVII/2012
z sesji Rady Gminy Baranów
odbytej w Urzędzie Gminy w Baranowie
w dniu 28 grudnia 2012 rokuPrzewodnicząca Rady Gminy otworzyła XXVII sesję Rady Gminy Baranów i powitała Radnych (obecnych na sesji jest 15 Radnych, lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu), P.Wójt, Sekretarza, Skarbnika, kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy – P.A.Kosakiewicza, Panów sołtysów oraz przedstawicieli mediów (lista gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Ad.1 Otwarcia obrad sesji dokonała Przewodnicząca Rady Gminy – Anna Brust.

Ad.2 Przewodnicząca Rady przedstawiła proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Baranów z działalności za okres międzysesyjny.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Baranów z realizacji uchwał.
6. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy Baranów z działalności za okres międzysesyjny.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian budżetu gminy na 2012 rok,
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2012-2017,
3) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Baranów,
4) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Baranów,
5) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Baranów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
6) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
7) dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
8) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Baranów na rok 2013,
9) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi sołeckiej Baranów,
10) wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Zamknięcie sesji.
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Następnie chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłego P.Z.Wieczorka - honorowego obywatela gminy Baranów – 26.06.1997r. Rada Gminy podjęła uchwałę nadającą honorowe obywatelstwo. Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała, iż P.Wieczorek był budowniczym i wieloletnim dyrektorem Technikum Rolniczego w Słupi p.Kępnem oraz pomysłodawcą m.in.kompleksu budynków dydaktycznych z krytym basenem i internatu.

Ad.3 Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.
Radny P.Stasiak powiedział, że zapoznał się z protokołem z XXVI sesji - odzwierciedla on w sposób prawidłowy jej przebieg, wobec czego wniósł o przyjęcie protokołu bez odczytywania – głosów „za” – 14, głosów „wstrzymujących” – 1 - protokół został przyjęty.

Ad.4 P.Wójt przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym:
- uczestnictwo w spotkaniu nt. spraw oświaty z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej Warszawie,
- udział w spotkaniu wigilijnym z Wojewodą i Marszałkiem województwa wielkopolskiego organizowanym przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych,
- udział w wigilii gminnej w Donaborowie oraz w spotkaniu wigilijnym OSP na os.Murator,
- podpisanie umowy kredytowej,
- udział w ewaluacji w szkole podstawowej w Słupi p.Kępnem w związku z przeprowadzoną kontrolą.

Ad.5 Sprawozdanie Wójta Gminy Baranów z realizacji uchwał.
P.Wójt powiedziała, że uchwały budżetowe zostały zrealizowane, przyjęto do realizacji uchwalone programy oraz Strategię Rozwoju Gminy Baranów. Jeśli chodzi o uchwałę dotyczącą zbycia części nieruchomości dla energetyki - jest robiona wycena tej działki. Został również podpisany weksel na zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.700.000 zł - kredyt jest rozłożony na 3 transze, a w związku z tym, iż zamkniemy się z kredytem w kwocie 1.000.000 zł, pozostałe transze nie zostaną uruchomione.

Ad.6 Głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy i przedstawiła sprawozdanie z działalności za okres międzysesyjny:
- udział w wigilii gminnej w Donaborowie,
- spotkanie opłatkowe z emerytami z Baranowa,
- uczestnictwo w wigilii OSP.
Przedstawiła również pisma wysyłane i wpływające do biura Rady Gminy:
- w odpowiedzi na pismo Komisji Rewizyjnej wysłane do Wojewody Wielkopolskiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej i Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych została przesłana odpowiedź od Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych – zarządzenie o zwrocie zawiadomienia ze względu na występujące braki (fragment pisma został odczytany, kserokopia stanowi załącznik nr 3 do protokołu)
– wysłano pismo do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z uzupełnieniem braków formalnych (kserokopia stanowi załącznik nr 4 do protokołu),
- pismo od Wojewody Wielkopolskiego informujące, iż nie jest on organem właściwym do rozstrzygania w przedmiotowej sprawie (kserokopia stanowi załącznik nr 5 do protokołu),
- pisma od dyrektorów szkół dotyczące przesunięcia środków niewykorzystanych w 2012 roku na przyszły rok (kserokopie stanowią załączniki nr 6 i 7 do protokołu).
Skarbnik powiedziała, że być może będzie możliwość takiej zmiany w przyszłorocznym budżecie, jednak jeśli zwiększymy środki szkołom to musimy je umniejszyć w innych paragrafach.
P.Wójt dodała, że jeżeli zamykamy budżet w 2012 roku i zostają jakieś środki to nie przekładamy ich na następny rok.
Zapytała Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej czy wpłynęła odpowiedź od Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w sprawie naruszenie przez P.Wójt dyscypliny finansów publicznych?
Radny W.Kosik powiedział, że wpłynęła odpowiedź, ale musi być jeszcze przeanalizowana przez Komisję Rewizyjną.
P.Wójt zapytała, czy można odczytać to pismo?
Radny W.Kosik odpowiedział, że nie ma go przy sobie.
P.Wójt poprosiła o przybliżenie treści tego pisma.
Radny T.Michalak powiedział, że chodzi w nim o dwie sprawy, mianowicie o podanie przez Komisję Rewizyjną dokładnych dat naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz o udowodnienie przez Komisję, iż dany pracownik zajmuje się rzeczywiście redagowaniem tej gazetki w godzinach pracy, a nie po godzinach.
P.Wójt powiedziała, że Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych odpowiedział, iż z uwagi na fakt finansowania gazetki przez osoby trzecie, a nie przez gminę nie ma tu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, ponieważ zgodnie z regulaminem pieniądze nie wypływają z gminy.

Ad.7 Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian budżetu gminy na 2012 rok
Skarbnik poprosiła o naniesienie zmian do budżetu: w dziale 754 wydatki OSP - zabraknie 2.000 zł na badania członków OSP i 7.000 zł na ich ubezpieczenie oraz na zadanie inwestycyjne dotyczące odwodnienia terenu przy gimnazjum w Mroczeniu - 1.500 zł. Obecnie, jeśli chodzi o to zadanie - mamy 90.000 zł i jeśli zostanie podjęta uchwała dotycząca środków niewygasających to środki w kwocie 88.297 zł zostaną przelane na oddzielne konto i zabraknie pieniędzy na operat wodno-prawny. Wymienione zmiany byłyby przesunięte z działu 710 - usługi w planie zagospodarowania przestrzennego.
Radny T.Michalak wnioskował, aby Radni otrzymali te zmiany rozpisane oraz o przełożenie tej uchwały w harmonogramie sesji, aby Radni mogli zapoznać się ze zmianami - głosowanie nad wnioskiem - głosów „za” – 12, głosów „wstrzymujących” – 3 – uchwała zostanie poddana głosowaniu po przerwie.

2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2012-2017
Skarbnik powiedziała, że zmiany w budżecie zmieniły również Wieloletnią Prognozę Finansową - w załączniku nr 1 pkt 2 zmieniły się wydatki bieżące, pkt 10 wydatki majątkowe oraz w pkt 19 wydatki bieżące razem.
Z uwagi na powiązanie zmian w budżecie z niniejszą uchwałą zostanie ona również poddana głosowaniu po przerwie.

3) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Baranów
Wobec braku pytań odczytano projekt uchwały i przystąpiono do głosowania - w obecności 15 radnych uchwała została podjęta jednogłośnie (Uchwała Nr XXVII/183/2012 stanowi załącznik nr 8 do protokołu).

4) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Baranów
Przy braku pytań odczytano projekt uchwały i przystąpiono do głosowania - w obecności 15 radnych uchwała została podjęta jednogłośnie (Uchwała Nr XXVII/184/2012 stanowi załącznik nr 9 do protokołu).

5) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Baranów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
W związku z brakiem pytań odczytano projekt uchwały i przystąpiono do głosowania - w obecności 15 radnych uchwała została podjęta jednogłośnie (Uchwała Nr XXVII/185/2012 stanowi załącznik nr 10 do protokołu).

6) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Odczytano projekt uchwały i przystąpiono do głosowania - w obecności 15 radnych uchwała została podjęta jednogłośnie (Uchwała Nr XXVII/186/2012 stanowi załącznik nr 11 do protokołu).

7) dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Wobec braku pytań odczytano projekt uchwały i przystąpiono do głosowania - w obecności 15 radnych uchwała została podjęta jednogłośnie (Uchwała Nr XXVII/187/2012 stanowi załącznik nr 12 do protokołu).

8) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Baranów na rok 2013
Nastąpiło odczytanie projektu uchwały i głosowanie - w obecności 15 radnych uchwała została podjęta jednogłośnie (Uchwała Nr XXVII/188/2012 stanowi załącznik nr 13 do protokołu).

9) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi sołeckiej Baranów
Radny T.Michalak wnioskował o odczytanie tylko rozdziałów z tej uchwały – przyjęto jednogłośnie.
Odczytano w skrócie projekt uchwały i przystąpiono do głosowania - w obecności 15 radnych uchwała została podjęta jednogłośnie (Uchwała Nr XXVII/189/2012 stanowi załącznik nr 14 do protokołu).

Przerwa 10 minut

Ponownie przystąpiono do omawiania projektów uchwał w sprawie:
- zmian budżetu gminy na 2012 rok
Skarbnik wyjaśniła, że zgodnie z tym, co wcześniej zostało przedstawione rozdział 75412 zwiększa się w § 4300 o kwotę 2.000 zł na badania lekarskie członków OSP oraz § 4430 zwiększa się o kwotę 7.000 zł na ubezpieczenie członków OSP. Również w zadaniach majątkowych w rozdziale 92120 zwiększa się § 6050 o kwotę 1.500 zł na wydatki inwestycyjne (odwodnienie terenu przy Gimnazjum w Mroczeniu na operat wodno-prawny). Te pieniądze przesunięto z rozdziału 71004 dotyczącego planów zagospodarowania przestrzennego.
Radny T.Michalak zapytał czy pozostała kwota wystarczy na plany zagospodarowania przestrzennego? Dlaczego kilka dni temu było więcej środków?
Skarbnik odpowiedziała, że wystarczy pieniędzy, ponieważ częściowo wydatki związane z planami były pokryte z różnych zadań inwestycyjnych. W związku ze zmianami zmniejszyły się wydatki bieżące, a wzrosły wydatki majątkowe.
Nastąpiło odczytanie projektu uchwały i głosowanie - w obecności 15 radnych - głosów „za” - 10, głosów „wstrzymujących” – 5 - uchwała została podjęta (Uchwała Nr XXVII/181/2012 stanowi załącznik nr 15 do protokołu).

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2012-2017
Wobec braku pytań odczytano projekt uchwały i przystąpiono do głosowania - w obecności 15 radnych - głosów „za” - 10, głosów „wstrzymujących” – 5 - uchwała została podjęta (Uchwała Nr XXVII/182/2012 stanowi załącznik nr 16 do protokołu).

10) wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Nastąpiło odczytanie projektu uchwały i głosowanie - w obecności 15 radnych - głosów „za” - 9, głosów „wstrzymujących” – 6 - uchwała została podjęta (Uchwała Nr XXVII/190/2012 stanowi załącznik nr 17 do protokołu).

Ad.8 Interpelacje i zapytania radnych.

Ad.9 Wolne wnioski i informacje.
Radny P.Stasiak odniósł się do wypowiedzi P.Wójt zamieszonej w artykule w Kronikarzu Ziemi Baranowskiej oraz w Tygodniku Kępińskim podważającej przekazanie przez członków Komisji Rewizyjnej części środków pieniężnych pochodzących z ich diet na ośrodek Caritas w Słupi p.Kępnem. Stwierdził, że takie wypowiedzi oczerniają Jego i jego rodzinę. Jednocześnie przedstawił dowód wpłaty potwierdzający przelew środków na Caritas.
Radny W.Kosik również okazał dowód wpłaty na ośrodek Caritas oraz na kościół parafialny.
Radny P.Marciniak powiedział, że również posiada potwierdzenie wpłaty środków na ośrodek Caritas w Słupi p.Kępnem.
P.Wójt powiedziała, że sprawdzano w Caritasie w Słupi p.Kępnem i jeśli były to błędne informacje to da sprostowanie do gazety w sprawie wpłat do Caritas.
Radny P.Marciniak powiedział, że z tego, co się orientuje to Caritas w Słupi p.Kępnem nie ma swojego konta, a wpłata jest przekazywana do Kalisza i potem rozdysponowana na ośrodki.
P.Wójt dodała, że Radnego P.Marciniaka ten artykuł nie dotyczył.
Radny P.Marciniak zapytał, czy w związku z tym, że Kronikarz Ziemi Baranowskiej jest gazetą samorządową jest możliwość zamieszczania sprostowań, o co zwracał się w piśmie Radny T.Michalak, który nadal chyba nie otrzymał w tej sprawie odpowiedzi.
Radny T.Michalak powiedział, że otrzymał odpowiedź, iż sprostowanie nie zostanie zamieszczone w gazetce.
Radny P.Marciniak stwierdził, że wynika z tego, iż jest to gazetka organu wykonawczego.
Obrady sesji opuściła P.Wójt.
Radny P.Marciniak powiedział, że Komisja Rewizyjna cały czas podważa prawidłowość finansowania tej gazetki. Wyraził pogląd, iż w gazetce jest przedstawiane stanowisko władzy wykonawczej jaką jest Wójt. Natomiast Przewodnicząca ani żaden z Radnych nie mają możliwości opublikowania w niej czegokolwiek.
Radny M.Błażejewski powiedział, że nie może to być gazetka samorządu gminy, bo samorząd tworzą: organ uchwałodawczy, czyli Rada Gminy i organ wykonawczy - Wójt. Póki co, jest to gazetka jednego organu.
Przewodnicząca Rady Gminy dodała, że z pewnością w każdym innym piśmie samorządowym mają możliwość wypowiadania się wszystkie strony stanowiące samorząd.
Radny P.Marciniak przypomniał, że na jednej z sesji P.Wójt nie udzieliła jednoznacznej odpowiedzi na pytanie Radnego M.Błażejewskiego dotyczące zatrudnienia dodatkowej osoby do redagowania gazetki. Zapewne dlatego Rada nie udzieliła zgody na wydawanie i finansowanie gazetki z budżetu gminy. Dodał, iż nie ma jasnych reguł sponsorowania gazetki, co zostało podkreślone w piśmie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
Radny T.Michalak w nawiązaniu do wypowiedzi P.Wójt zamieszczonej w gazetce gminnej oraz w Tygodniku Kępińskim, iż działania czterech Radnych z Komisji Rewizyjnej nie mają odzwierciedlenia w zdaniu Rady Gminy, przypomniał, iż w takiej sytuacji P.Wójt, podobnie jak Radnym przysługuje prawo złożenia wniosku o zmianę składu Komisji Rewizyjnej.

Ad.10 Odpowiedzi na interpelacje.
Została odczytana odpowiedź na interpelację złożoną przez Radnego T.Michalaka dotyczącą odzyskiwania podatku VAT (kserokopia stanowi załącznik nr 18 do protokołu).

Ad.11 Przewodnicząca Rady Gminy złożyła wszystkim życzenia noworoczne.
Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła sesję o godz.15:40.

Na tym protokół zakończono.
TomaszMichalak
Uzależniony
 
Posty: 139
Rejestracja: 29 lutego 2012, 09:28

Re: Komentarz do ostatniej sesji z 2012 roku

Postautor: ktoś » 24 lutego 2013, 20:40

Zamiast 40 zł zaproponowane przez urząd radni uchwalili 16 zł od rodziny to dobrze. Ale co jeśli ja nie mam prawie wcale śmieci? Na wsi jeden kubeł wystarczy na kilka miesięcy.
ktoś
Początkujący
 
Posty: 5
Rejestracja: 03 marca 2012, 16:28

"Podatek śmieciowy"

Postautor: TomaszMichalak » 25 lutego 2013, 10:29

W drugiej połowie 2013 roku zacznie obowiązywać nowe zasady zapoczątkowane zmianą ustawy (czyli na szczeblu państwowym a nie gminnym). Wg zmian nie będzie już opłat za usługę ale "podatek". Na szczeblu gminnym zrobiliśmy to co należało do naszych kompetencji - jako rada wybraliśmy metodę naliczania podatku i jego wielkość (tak jak wspominałem najniższą w okolicy; zaledwie ok. 40% kwoty, którą chciała wójt).

Co do ilości śmieci to masz dużo racji. Przy właściwym gospodarowaniu śmieciami i ich selekcjonowaniu zostaje bardzo mało nieselekcjonowanych. Na wsi w domach z zagrodami chyba nikt nie wyrzuca odpadów organicznych do kubła, jak to robią mieszkańcy bloków.
TomaszMichalak
Uzależniony
 
Posty: 139
Rejestracja: 29 lutego 2012, 09:28

Re: Komentarz do ostatniej sesji z 2012 roku

Postautor: suweren » 26 lutego 2013, 17:55

Od 1lipca br. nastąpi zmiana reguł odpłatności za wywóz odpadów stałych, która spowoduje podwyżkę opłat ponoszonych przez mieszkańców. Całe szczęście, że mamy radnych, którzy kierują się realnym dobrem mieszkańców. Stawki uchwalone przez Radę Gminy w Baranowie są najniższe w powiecie kępińskim. Gdyby jednak Rada Gminy uległa Pani Lewandowskiej – Siwek to za wywóz odpadów płacilibyśmy o ca. 50% więcej , a wówczas bylibyśmy jedną z najdroższych gmin w rejonie.
I tu wychodzi prawdzie oblicze Lewadnowskiej-Siwek,która gdzieś ma dobro mieszkańców gminy Baranów. Brawo Rada Gminy w Baranowie.
suweren
Rozkręcam się
 
Posty: 15
Rejestracja: 13 stycznia 2013, 12:29

Czy Gmina Baranów będzie zarabiała na workach?

Postautor: TomaszMichalak » 26 lutego 2013, 21:44

Masz rację. Intencją ustawy była zmiana zasad - tak by nikt nie palił lub wyrzucał do lasu śmieci, bo przestanie się to opłacać. Po zmianach niezależnie czy ktoś wystawi jeden kubeł miesięcznie czy trzy zapłaci tyle samo.

Niestety wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek nie chce się z tym pogodzić podobnie jak z wielkością stawki za śmieci. Dziś na posiedzeniu wspólnym komisji powiedziała, że ma zamiar podwyższyć opłatę za worki na śmieci selekcjonowane. Gminę kosztują one 50 gr od sztuki i jak do tej pory po tyle je odsprzedawała mieszkańcom. Dziś jednak wójt zasugerowała, że podwyższy ceny (chce na 3 zł/szt. - podobnie w Kępnie tak mają).
Moim zdaniem jest to działanie bezprawne - wbrew idei "ustawy śmieciowej". Jak w dyskusji podnosiłem Gmina Baranów nie prowadzi działalności gospodarczej i nie może zarabiać na workach w ramach spełniania swoich obowiązków ustawowych. W sumie niezła marża marzy się Pani wójt: kupić za 50 gr a sprzedać za 3 zł...
Jeśli do tego dojdzie to zapewne komisja rewizyjna znowu będzie tym niedobrym tworem i wytknie nieprawidłowości. Jak mówiłem na posiedzeniu worki można odsprzedawać mając na uwadze tylko i wyłącznie koszty własne gminy a nie potencjalny zysk. Ewentualna podwyżka worków może być tylko o wyższe koszty a nie marżę. Odniosłem jednak wrażenie, że moje słowa odbijają się od głowy Pani wójt (może wpis na forum przeczyta ze zrozumieniem).

A tak przy okazji urzędnikom się nie podobało, że uchwaliliśmy tak niską stawkę (rzekomo poniżej kosztów) a dziś dostaliśmy projekt zmiany budżetu (do głosowania pojutrze), w którym Pani wójt chce jeszcze usunąć 8000 zł z tego działu (kwota mała ale jednak uznała, że o tyle mamy tam za duże wydatki zaplanowane).

Oto fragment dzisiejszej dyskusji (jest to posiedzenie wspólne komisji a nie sesja więc dyskusja bardziej chaotyczna i mało czytelna ale sens powinniście uchwycić...):

TomaszMichalak
Uzależniony
 
Posty: 139
Rejestracja: 29 lutego 2012, 09:28


Wróć do Gmina Baranów

cron