Absolutorium dla Wójta udzielone

Absolutorium dla Wójta udzielone

Postautor: Gmina Perzów » 26 czerwca 2013, 09:04

W czwartek 20 czerwca br. odbyła się XXXII sesja Rady Gminy Perzów. W jej trakcie radni wysłuchali sprawozdania finansowego oraz sprawozdania wójta z wykonania budżetu za miniony rok. Bożena Henczyca – Wójt Gminy Perzów szczegółowo przedstawiła radnym działania realizowane przez Urząd Gminy w 2012 roku. Sesja absolutoryjna to przede wszystkim głosowanie za przyjęciem przedstawionego radnym sprawozdania finansowego oraz sprawozdania wójta z wykonania budżetu za miniony rok. W głosowaniu jawnym rada udzieliła Wójt absolutorium przy dwóch głosach przeciwnych. W obradach uczestniczył Starosta Powiatu Kępińskiego Włodzimierz Mazurkiewicz, który przekazał na ręce pani Wójt porozumienia w sprawie budowy chodnika w Kozie Wielkiej w 2014 roku. Intencyjne porozumienie zakłada wkład finansowy powiatu w wysokości 100 tys. zł i gminy Perzów w wysokości 50 tys.
Wśród najszerzej omówionych tematów znalazły się inwestycje gminne w tym głównie temat budowy kolektora sanitarnego w miejscowościach Perzów i Domasłów, największej inwestycji ostatnich lat na obszarze gminy Perzów, którą udało się pomyślnie zrealizować. Prace budowlane zakończyły się 15 stycznia podpisaniem protokołu odbioru robót końcowych.
Finalnie w ramach inwestycji wykonano 6,32 km kanalizacji grawitacyjnej, 4,10 km kanalizacji tłocznej, 7 przepompowni sieciowych, 9 przepompowni zagrodowych, 87 przyłączy co daje 2,9 km przyłączy kanalizacyjnych tłocznych i grawitacyjnych . Dodatkowo cała sieć wyposażona została w system monitorowania GPRS zintegrowany ze zmodernizowaną oczyszczalnią ścieków. W ramach inwestycji wykonano kompleksowo odnowienie nawierzchni asfaltowych na całej szerokości drogi w miejscowości Domasłów. Wartość prac wyniosła 3 764 300,22 złotych. Na realizację inwestycji udało się pozyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1 438 729,00 złotych pozostałą kwotę pozyskano w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Kolejne miejsce w sprawozdaniu Wójt znalazł temat modernizacji sieci wodociągowej w miejscowościach: Miechów i Domasłów. W 2012 roku wykonano pierwszy etap modernizacji sieci wodociągowej. Roboty rozpoczęły się 12 listopada 2012 roku, łącznie w ramach tego etapu wymieniono odcinek sieci o długości 792 metrów wraz z przyłączami. Prace zakończono 21 grudnia ubiegłego roku. Wartość wykonanych prac to 109 887,06 złotych.
Budowa zatoki parkingowej przy szkole podstawowej w Perzowie to trzecia z inwestycji gminnych wymieniona w sprawozdaniu Wójta. Jej powstanie wiązało się przede wszystkim z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. Z zatoki korzystają przede wszystkim autobusy szkolne, nauczyciele jak również osoby korzystające z oferty Gminnego Ośrodka Kultury czy kompleksu sportowo-rekreacyjnego „ORLIK”. Wartość robót wyniosła 188 035,93 złotych a całość inwestycji 228 077,65 złotych.
W 2012 roku zmodernizowano również Stację Uzdatniania Wody w Perzowie i zakupiono nowe pompy. Prace rozpoczęły się 25 kwietnia i obejmowały: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej , nowe tynki wewnętrzne, posadzki, remont łazienek i pomieszczeń socjalnych. Wykonano również docieplenie budynku i nową elewację. Wartość prac to blisko 70 000,00 złotych.
Inwestycje nie ominęły również budynku Urzędu Gminy, tu wymieniono drzwi wewnątrz obiektu, odnowiono korytarz i klatkę schodową magistratu.
Wójt omówiła także zadania wykonane ze środków funduszu sołeckiego. W Miechowie przeprowadzono remont sanitariatów wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną. Wartość prac to 31 000,99 złotych. W Brzeziu dokończono ogrodzenie boiska a w Słupi pod Bralinem wymieniono stolarkę okienną w świetlicy na łączny koszt 13 361,49 złotych. W Trębaczowie wykonano odwodnienie świetlicy.
Ważnym omawianym punktem w sprawozdaniu Wójta była kwestia utrzymania i budowy dróg gminnych. W ubiegłym roku Gminie Perzów udało się wybudować drogi w sołectwach: Słupia pod Bralinem, Perzów, Koza Wielka, Miechów i Zbyczyna.
W przypadku pierwszego z sołectw prace z uwagi na warunki atmosferyczne i konieczność dokonania zmian w projekcie wykonano wiosną tego roku. Mimo opóźnienia centrum Słupi pod Bralinem zyskało nową, w całości wykonaną z kostki brukowej drogę.
W Perzowie inwestycję zrealizowano w oparciu o pozyskane dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, odcinek 625 metrów biegnący w kierunku Nieprosina. Koszt realizacji zadania to 117 696,80 złotych.
Kolejna droga to 300 metrów na odcinku Koza Wielka – Gęsia Górka, również dofinansowany przez Wojewodę Wielkopolskiego. W miejsce nawierzchni gruntowej wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową. Koszt to 118 662,55 złotych. W Miechowie wybudowano 300 metrowy odcinek drogi, tu koszt zamknął się kwotą 155 352,93 złotych.
Ostatnia z inwestycji drogowych realizowana była w Zbyczynie. W miejsce drogi polnej wykonano drogę asfaltową na odcinku 380 metrów, koszt zadania to 243 173,02 złotych.
Wśród zadań wymienionych przez Wójta była również kwestia bieżącego utrzymania dróg i gwarancji drogowych na już zrealizowane inwestycje. W ubiegłym roku wykonano m.in. powierzchniowe utrwalenie drogi na odcinku Brzezie – Perzów. Na całości drogi wylano 3 centymetrowy dywanik asfaltu niwelując tym pęknięcia i ubytki. Wykonano również utwardzenie poboczy mieszanką kamienną. Na odcinku drogi biegnącej z Perzowa w kierunku Domasłowa zamontowano nowe oświetlenie uliczne. Łącznie ustawiono 9 lamp, które mają zapewnić bezpieczeństwo głównie pieszym i rowerzystom poruszającym się poboczem drogi.
Istotnym tematem była również kwestia melioracji i właściwego odprowadzenia wód opadowych. W 2012 roku wykonano w tym zakresie czyszczenie Rowu Domasłowskiego, ponadto zakupiono rury przepustowe, które posłużyły do bieżących napraw przepustów pod drogami – głównie gruntowymi stanowiącymi zjazdy do pól.
Gmina to również ochrona przeciwpożarowa. Wójt Bożena Henczyca przedstawiła radnym wykaz sprzętu i wyposażenia jakie zakupiono na potrzeby jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. OSP Perzów pozyskało zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych, OSP Słupia pod Bralinem – 5 sztuk węży tłocznych, jednostki w Domasłowie i Turkowych nowe ubrania ochronne dla strażaków. OSP Trębaczów aparaty powietrzne, piłę do drewna oraz motopompę szlamową. Gmina dofinansowała również zakup samochodu średniego marki Renault G230 ze zbiornikiem na wodę na potrzeby OSP Turkowy.
W sprawozdaniu pojawił się także temat „Smoczego Miasteczka” projektu jaki gmina Perzów zrealizowała w minionym roku. W jego efekcie w centrum Perzowa wybudowano w pełni atestowany, bezpieczny plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców gminy.
Działalność gminy to również szereg wydarzeń o charakterze kulturalno-społecznym.
Tu odnotować trzeba ubiegłoroczne Dożynki Powiatowe, które odbyły się w pierwszy wrześniowy weekend 2012 roku, debatę patriotyczną, którą zorganizowano w przeddzień Święta Niepodległości z inicjatywy Wójt Gminy Perzów. Wzięli w niej udział przedstawiciele większości samorządów lokalnych powiatu kępińskiego, instytucji i organizacji społecznych, jak również uczniowie perzowskiego gimnazjum.
Kalendarz kulturalny gminy to również uroczyste śniadanie wielkanocne, które w 2012 roku odbyło się w Domasłowie i wigilia gminna zorganizowana w Trębaczowie. Stały punkt stanowią również Dni Gminy Perzów organizowane corocznie na początku lipca. 2012 rok to także czas wizyt w partnerskich gminach.
Gmina Perzów wraz z początkiem roku szkolnego 2012/2013 przystąpiła do realizacji projektu „Szkoła nowych możliwości”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest do końca tego roku szkolnego. Obejmuje uczniów klas I-III szkół podstawowych w Perzowie, Trębaczowie i filii w Miechowie. Projekt to głównie zajęcia dodatkowe nastawione na indywidualizowanie potrzeb edukacyjnych uczniów oraz doposażenie szkół w sprzęt dydaktyczny i pomoce zajęciowe. Łącznie z projektu skorzystało blisko 110 uczniów, łączna wartość pozyskanej dotacji to 60 000,00 złotych.

absolutorium_perzow.jpg
Powyższe treści są publikowane przez administrację forum, a udostępnione przez Gminę Perzów na www.perzow.pl
Gmina Perzów
Rozkręcony
 
Posty: 46
Rejestracja: 09 sierpnia 2012, 09:44

Wróć do Gmina Perzów

cron