Absolutorium 2013 w gminie Baranów

Absolutorium 2013 w gminie Baranów

Postautor: TomaszMichalak » 19 czerwca 2013, 22:13

Jak było w zeszłym roku pewnie większość pamięta, a jak nie pamiętacie to zerknijcie na właściwy temat na forum: absolutorium 2012. W skrócie: z racji licznych nieprawidłowości i małego procentowego wykonania budżetu komisja rewizyjna negatywnie zaopiniowała wykonanie budżetu i wnioskowała o nieudzielenie absolutorium wójt Bogumile Lewandowskiej-Siwek. Wniosek komisji rewizyjnej został uznany za "uzasadniony" przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu ale mimo tego spora część radnych nie zagłosowała za nieudzieleniem absolutorium wójtowi (7 "za", 7 "przeciw" i 1 się wstrzymał) wobec czego sytuacja nie została jednoznacznie rozstrzygnięta (wójt nie otrzymała absolutorium ale też nie wszczęto procedury związanej z referendum).

W tym roku było inaczej. Budżet pod koniec 2012 roku został zmieniony w taki sposób, że usunięto z niego większość niewykonanych elementów - czyli procentowe wykonanie budżetu (zmienionego w grudniu zeszłego roku) było w miarę dobre. Niestety wójt dopuściła się nieprawidłowości w trakcie jego wykonywania. Niektóre z nich powielone zostały z zeszłego roku np. pomimo uwag komisji rewizyjnej i RIO w Poznaniu nie opracowano procedury udzielania zamówień publicznych do kwoty 14.000 euro (powyżej tej kwoty jest obowiązkowy przetarg - poza nielicznymi wyjątkami). Brak tej procedury objawiał się korzystaniem z usług i produktów nabywanych bez racjonalnego wyjaśnienia dotyczącego ich wyboru (nie orientowano się często w sprawie cen zakupów do 14.000 euro co mogło powodować zawyżanie wydatków) - jest to rażące naruszenie zasady gospodarności i stwarzanie korupcjogennej sytuacji. Wprowadzenie tej procedury było niezwykle ważne i mało pracochłonne (w zeszłym roku jeden z pracowników urzędu napisał projekt takiego zarządzenia ale wójt go nie podpisała). Wójt tłumaczyła się brakiem czasu....

Ciężko było podjąć jednoznaczną decyzję czy pozytywnie czy negatywnie zaopiniować wykonanie budżetu (czyli czy wyjść z wnioskiem o udzielenie czy o nieudzielenie wójtowi absolutorium). Co prawda wykonanie procentowe było dość dobre ale te nieprawidłowości... - czasami mieliśmy wrażenie, że nie popełniane przez niedbalstwo czy lenistwo ale celowe działanie...
Ostatecznie postanowiliśmy pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu (z uwagami). Opinia sporządzona na podstawie zebranych materiałów podczas kontroli nie była "różowa" wobec działalności wójta. Jak doszło do głosowania to nikt z czterech obecnych członków komisji nie zagłosował "za" wnioskiem o udzielenie absolutorium - wszyscy się wstrzymali co dowodzi braku jednoznacznych przesłanek do pozytywnej oceny wykonania budżetu przez wójta. Komisja musi jednak tak długo obradować puki nie wypracuje konkretnego stanowiska dlatego w następnym głosowaniu jeden z członków zagłosował "za" a pozostali się wstrzymali (radny Piotr Krawczyk nie był obecny na ani jednym posiedzeniu związanym ze sporządzaniem wniosku).

Oto cały tekst opinii komisji rewizyjnej (podkreśliłem najciekawsze elementy):

Opinia z dnia 24 maja 2013 roku
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Baranowie


Działając na podstawie art.18a ust. 3 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) Komisja Rewizyjna w składzie :

Wojciech Kosik - przewodniczący
Tomasz Michalak - zastępca przewodniczącego
Piotr Marciniak - członek
Paweł Stasiak - członek
Piotr Krawczyk - członek

Analizie poddano:
1. Sprawozdanie opisowe Wójta Gminy Baranów z wykonania budżetu Gminy za rok 2012,
2. Sprawozdania finansowe za 2012 rok
3. Protokoły przeprowadzonych kontroli Komisji Rewizyjnej z kontroli Urzędu Gminy:
- z dnia 04.03.2013r – dotyczącej działalności GOPS za 2012r
- z dnia 30.01.2013r – dotyczącej wykonania uchwał Rady Gminy za rok 2012
- z dnia 03.09.2012r – dotyczącej działów 900, 600, 700
- z dnia 24.09.2012r – dotyczącej obiektów szkolnych
- z dnia 18.10.2012r – dotyczącej działu 921
- z dnia 23.11.2012r – dotyczącej działu 851
- z dnia 21.12.2012r – dotyczącej działów 757, 758 i działalności jednostek pomocniczych.
4. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, oraz kształtowanie się prognozy finansowej.
5. Pismo Wójta Gminy Baranów z dnia 16.01.2013r dotyczące wykonania uchwał Rady Gminy w 2012r i odmowy udzielenia informacji oraz udostępnienia dokumentów dotyczących wcześniej wykrytych nieprawidłowości.
6. Opinia RIO – Uchwała Nr SO - 0954/40/2/Ka/2012
7. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Baranów


Wysłuchano ustnych wyjaśnień Skarbnika oraz ustnych i pisemnych wyjaśnień Wójta.

Komisja stwierdziła, co następuje:
Budżet Gminy Baranów na 2012 rok przyjęty uchwałą Nr XII/92/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku po stronie dochodów stanowił kwotę 22.442.574 zł, w tym dotacje na zadania zlecone – 2.788.265 zł, a po stronie wydatków kwotę 24.147.574 zł, w tym wydatki na zadania zlecone – 2.788.265zł.
Deficyt budżetu stanowił kwotę 1.705.000 zł i miał zostać pokryty długoterminowym kredytem.
W roku budżetowym dokonano zmian budżetu w dziewięciu uchwałach podjętych przez radę Gminy oraz w dwunastu zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy.

W związku ze zmianami przeprowadzonymi w 2012r dochody wzrosły o 1.940.077 zł i wyniosły 24.382.651 zł w tym:
- dochody bieżące w kwocie 22.154.633zł
- dochody majątkowe w kwocie 2.228.018zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej – planowane 3.080.652 zł. wykonano 3.062.948,70zł
Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z zakresu zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.2 i 3 uofp, zapanowano w kwocie 847.532zł

Po stronie wydatków zwiększono plan z 24.147.574 zł, które po zmianach stanowią 26.734.746 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 18.983.385 zł, wydatki majątkowe w wysokości 7.751.361 zł.

Po analizie sprawozdania finansowego komisja rewizyjna stwierdza że planowany deficyt w kwocie 1.705.000 zł został zwiększony i na koniec 2012 roku wyniósł 2.352.095 zł i miał zostać pokryty długoterminowym kredytem w kwocie 841.325 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.510.770 zł.

Planowane dochody na rok 2012 w kwocie 24.382.651 zł zostały wykonane w wysokości 24.234.306,04 zł tj. 99,39 %.
Dochody bieżące wykonano w 100,33 %, a dochody majątkowe w 90,04 %. Na ich wykonanie znaczący wpływ mają dochody w działach: 756, 758, 852,700, które łącznie stanowią ponad 90,63 % ogólnych dochodów i realizacja w tych działach zaważa o wykonaniu całego budżetu. W sprawozdaniu z wykonania budżetu w pominięto dział 852, zapewne z wyniku pomyłki.

Wykonanie dochodów ogółem na poziomie 99,39 % jest proporcjonalne w odniesieniu do czasookresu, jednak w niektórych składnikach dochodów wykonanie jest niższe lub wyższe od 100 % i w poszczególnych działach kształtuje się różnie od 73,10 % w dziale 020 do 116,17 % w dziale 750.
Poziom realizacji dochodów majątkowych (90,04%) jest determinowany głównie relatywnie niską realizacją dochodów z działu 700, (rozdziału 70005, paragrafu 0770), oraz w działu 020 gdzie źle oszacowano planowaną ilość drewna do sprzedaży.

W 2012 roku skutki udzielonych przez organ podatkowy umorzeń udzielonych na podstawie ustawy – „ Ordynacja podatkowa” za okres sprawozdawczy stanowią
kwotę 42.447 zł. Jest to znaczący wzrost w porównaniu z latami ubiegłymi
( rok 2011 kwota umorzeń: 31.070 zł, rok 2010 kwota umorzeń: 3587zł,).
Nie wskazano konkretnego powodu wzrostu umorzeń podatkowych.

W związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatków, gmina w 2012 roku utraciła dochody w wysokości 726.849 zł. Rada Gminy podjęła taka uchwałę mając na celu sytuację ekonomiczno- gospodarczą gminy.
Ze sprawozdania z wykonania budżetu wynika, że Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie innych zwolnień niż ustawowe. Z analizy uchwał podjętych przez Radę Gminy wynika że Rada Gminy podjęła w tym zakresie uchwałę nr XII/70/2011 w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.
Na koniec 2012 roku w stosunku do gminy wystąpiły zaległości na łączną kwotę 1.436 587,09 zł.
W celu realizacji swoich dochodów gmina podejmuje działania wynikające z ustawy – „Ordynacja podatkowa” łącznie z wejściem na hipotekę przymusową. Kwota wpisana na hipotekę wynosi 727.470,75 zł.
Planowane wydatki na 2012 rok stanowiły ogólną kwotę 26.734.746 zł, a wykonano je w kwocie 25.504.148,16 zł, co stanowi 95,40 %.
Z analizy wykonania wydatków w poszczególnych działach widać, że kształtuje się od 0 % w dziale 758 do 100% w dziale 751.
Największy udział wydatków w budżecie gminy ponad 31,70 % stanowi dział 801 oświata i wychowanie, następnie opieka społeczna– dział 852 co stanowi 13,23%, dział 600 drogi co stanowi 11,78% oraz administracja publiczna dział – 750 co stanowi 10,74%.
Z analizy zestawienia wynika, że wykonanie wydatków ogółem jest na poziomie 95,40%; wydatki bieżące na poziomie 94,94%. Wydatki te nie są proporcjonalne do analizowanego czasookresu. Planowane wydatki za pierwsze półrocze 2012 roku zostały wykonane w 41,73%.
W tym wydatki na zadania zlecone zostały wykonane prawie w 100 %, natomiast wykonanie wydatków majątkowych prawie w 97 %.
Wydatki majątkowe są generalnie proporcjonalnie rozłożone względem czasookresu budżetowego. Jednakże w dziale 600 dotyczącym dróg w I półroczu 2012r wykonano zaledwie 4,5% planu co świadczy, że wydatki w tym dziale były realizowane dopiero w II półroczu 2012 roku.
Deficyt budżetu – na koniec roku budżetowego planowano deficyt w kwocie 2.352.095 zł, który po rozliczeniu roku wyniósł 1.269.842,12 zł. Z rozliczeń roku budżetowego na koniec 2012 roku pozostały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym JST i wynosiła 579.946,95 zł.
Na koniec roku 2012 na wyodrębnionym koncie bankowym mieliśmy środki w wysokości 88.277,21 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem „Odwodnienie terenu przy Gimnazjum w Mroczeniu”.
W ciągu roku budżetowego zaciągnięto kredyt w wysokości 1.000.000zł. Spłacono 1.550.000zł. na koniec roku stan zadłużenia wyniósł 7.065.000zł

W ramach procedury absolutoryjnej Komisja Rewizyjna wysłuchała wyjaśnień Wójta i Skarbnika.
Kwotowe i procentowe wykonanie budżetu nie budzi większych zastrzeżeń. Komisja rewizyjna ma natomiast zastrzeżenia w związku z licznymi nieprawidłowościami w zakresie wykonania budżetu.
1. Z ustaleń Komisji wynika, że nie wprowadzono w życie procedury udzielania zamówień publicznych do kwoty 14 tys. euro. Sprawa ta jest o tyle istotna, że już półtora roku temu Komisja Rewizyjna zwracała uwagę Wójtowi na ten fakt. Ponadto Regionalna Izba Obrachunkowa zobowiązała Wójta do wdrożenia takiej procedury. Wyjaśnienie Wójta jakoby brak opracowania takiej procedury był skutkiem braku czasu Wójta Komisja Rewizyjna uznała za absurdalne.
2. Umowy cywilnoprawne nr 2151.53.2012 i 2151.55.2012 z dnia 8 lutego 2012 roku Wójt świadomie zawarła z naruszeniem art. 24d ustawy o samorządzie gminnym.
3. Z analizy protokołu likwidacji nr 2/2012 wynika, że wycofano ze stanu inwentaryzacyjnego składnik majątku gminy o wartości 1.033,58 zł z powodu kradzieży. Jednocześnie Wójt nie dopełniła obowiązku zgłoszenia faktu kradzieży mienia gminnego organom ścigania.
4. Faktura nr 13/701/2012 wystawiona przez Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A. opiewająca na kwotę 5.535 zł dotyczyła remontu cząstkowego tłuczniem kamiennym ul. Sportowej w Baranowie.
W rzeczywistości remontu tego nie wykonano na tej ulicy (jest to droga asfaltowa). Wprawdzie przedstawiciele Urzędu Gminy złożyli ustne wyjaśnienia, jednak nie dokonano stosownych korekt zgodnych z tymi wyjaśnieniami.
5. Pomimo pisemnego i ustnych wezwań komisji Wójt nie udostępniła protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Komisja rewizyjna miała również problemy z bieżącym otrzymywaniem dokumentów wyznaczonych do kontroli pomimo ustnych i pisemnych wniosków komisji.

Komisja Rewizyjna stwierdziła wiele innych nieprawidłowości, które jednostkowo nie wpływały znacząco na wykonanie budżetu.

Biorąc pod uwagę powyższe zastrzeżenia, oraz analizę otrzymanych dokumentów dotyczących wykonania budżetu Gminy Baranów za rok 2012 Komisja Rewizyjna ocenia pozytywnie.
Podpisy Członków Komisji Rewizyjnej:

Wojciech Kosik …………………..……………….
Tomasz Michalak ……………………..…………….
Piotr Marciniak ……………………………………
Paweł Stasiak …………………………………….

Piotr Krawczyk …………………………………….


Nikt z nas nie był jednoznacznie przekonany o tym czy rzeczywiście wójt powinna mieć udzielone absolutorium ale też nie byliśmy aż tak bardzo przekonani o konieczności nieudzielenia absolutorium jak w poprzednim roku (przez lepsze wykonanie procentowe jak rok wcześniej). Mieliśmy świadomość niepełnej spójności opinii na temat wykonania budżetu i wniosku o udzielenie absolutorium. Nasze wątpliwości okazały się słuszne - RIO uznała nasz wniosek za "nienależycie uzasadniony". Bo jak przy takich nieprawidłowościach ze strony wójta należycie uzasadnić wniosek o udzielenie absolutorium?

Oto pełna opinia RIO na temat naszego wniosku:
opinia str 1.jpg
opinia str 2.jpg
opinia str 3.jpg


Ani tej opinii ani opinii komisji rewizyjnej nie ma ani na stronie gminy ani na BIPie... Przypuszczam, że Pani wójt chętnie będzie tylko mówiła, że RIO uznało nasz wniosek za nienależycie uzasadniony ale zapomni dodać, że był to wniosek o udzielenie absolutorium. Okazało się, że to ta "surowa komisja rewizyjna" sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium w sytuacji gdy nieprawidłowości wskazują na co innego.

Oczywiście skład orzekający dopatrzył się w naszym dokumencie pewnych błędów formalnych (których większość jesteśmy w stanie obronić) ale wymienione nieprawidłowości uznał za zasadne. Następnym razem dołączymy kopie dokumentów, by skład orzekający mógł zweryfikować zarzuty.
TomaszMichalak
Uzależniony
 
Posty: 139
Rejestracja: 29 lutego 2012, 09:28

Re: Absolutorium 2013 w gminie Baranów

Postautor: Linkoln75 » 20 czerwca 2013, 10:10

Zarzuty poważne i bardzo interesujące. Z procedurą to jak widać Wasza Pani Wójt sobie jaja robi i bierze Was na wytrzymałość. Z drugiej strony RIO też Was zjechało za niejednoznaczną opinię i braki we wniosku. Składy orzekające nie lubią opinii, z których nie wynika na 100% czy wójtowi lub burmistrzowi należy się absolutorium czy nie.
Jak doszło do głosowania to nikt z czterech obecnych członków komisji nie zagłosował "za" wnioskiem o udzielenie absolutorium - wszyscy się wstrzymali co dowodzi braku jednoznacznych przesłanek do pozytywnej oceny wykonania budżetu przez wójta. Komisja musi jednak tak długo obradować puki nie wypracuje konkretnego stanowiska dlatego w następnym głosowaniu jeden z członków zagłosował "za" a pozostali się wstrzymali (radny Piotr Krawczyk nie był obecny na ani jednym posiedzeniu związanym ze sporządzaniem wniosku).
Sami ich zachęciliście do nazwania wniosku nienależycie uzasadnionym wszystkimi głosami wstrzymującymi. Jak radni nie są pewni słuszności wniosku to co ma zrobić RIO?

P.S. Radzę pisać jaśniej i prościej! Idę o zakład, że więcej jak połowa czytających odpuści czytanie Pana wypocin albo się pogubi w zawiłości sprawy.
Linkoln75
Rozkręcam się
 
Posty: 22
Rejestracja: 15 maja 2012, 07:57

Re: Absolutorium 2013 w gminie Baranów

Postautor: TomaszMichalak » 20 czerwca 2013, 17:15

P.S. Radzę pisać jaśniej i prościej! Idę o zakład, że więcej jak połowa czytających odpuści czytanie Pana wypocin albo się pogubi w zawiłości sprawy.

Dziękuję za radę!

Dziś odbyła się sesja absolutoryjna. Głosowaliśmy m.in. uchwałę dotyczącą "udzielenia absolutorium" wójt Bogumile Lewandowskiej-Siwek. 6 głosów "za", 2 "przeciw", 6 wstrzymujących się (radny St. Gruszka był nieobecny, usprawiedliwiony). Taki układ głosów przy tej uchwale jest równoznaczny z podjęciem uchwały w sprawie nieudzielenia wójtowi absolutorium. To z kolei jest równoznaczne z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta (uchwała o tym czy będzie referendum czy nie powinna być głosowana głosowana nie szybciej jak za 14 dni).

Najśmieszniejsza/Najtragiczniejsza w tej sytuacji jest nieświadomość Pani wójt. Pod koniec sesji powiedziała, że spodziewała się takiego wyniku głosowania i że nic się dla niej nie zmienia; jest tak jak przed rokiem: że ani nie ma absolutorium ani ma i nic poza tym.... To nie jest jej pierwsza "nieświadomość rzeczywistości" i zapewne nie ostatnia.

Z racji braku czasu bardziej szczegółową relację zamieszczę nie dziś ale w ciągu kilku najbliższych dni.
TomaszMichalak
Uzależniony
 
Posty: 139
Rejestracja: 29 lutego 2012, 09:28

Re: Absolutorium 2013 w gminie Baranów

Postautor: xxxxx » 24 czerwca 2013, 07:14

O co chodzi z tymi umowami cywilnoprawnymi ?? Czego to naruszenie dotyczy ??
xxxxx
Rozkręcam się
 
Posty: 17
Rejestracja: 07 marca 2012, 15:05

Re: Absolutorium 2013 w gminie Baranów

Postautor: TomaszMichalak » 24 czerwca 2013, 13:29

Art. 24d Ustawy o samorządzie gminnym:
"Wójt nie może powierzyć radnemu gminy, w której radny uzyskał mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej."
TomaszMichalak
Uzależniony
 
Posty: 139
Rejestracja: 29 lutego 2012, 09:28

Re: Absolutorium 2013 w gminie Baranów

Postautor: Vinci » 24 czerwca 2013, 21:31

Proszę o wyjaśnienie kwestii tego absolutorium. W końcu ma nieudzielone i będzie referendum czy jest nierozstrzygnięte? I co z dokumentami? Dostajecie jak być powinno czy nie?
Vinci
Świeżak
 
Posty: 1
Rejestracja: 24 czerwca 2013, 21:26

Re: Absolutorium 2013 w gminie Baranów

Postautor: LeonZawodowiec » 24 czerwca 2013, 22:02

Referendum nie ma sensu. Zostało zaledwie półtora roku do końca kadencji i nie ma co się na koszty narażać. A z dokumentami jak jest to wszyscy wiedzą jak jest. Jak Pani Wójt ma ochotę to daje a jak nie ma ochoty to nie daje.
LeonZawodowiec
Rozkręcony
 
Posty: 32
Rejestracja: 02 marca 2012, 11:05

Re: Absolutorium 2013 w gminie Baranów

Postautor: stachu » 25 czerwca 2013, 06:39

Panie Tomaszu,wy też popełniacie błędy ,ja patrzę ile wójt robi dla naszej gminy.Pan kibicuje starej klice do której do łączył Paweł i Wojtek zresztą starzy koledzy Sarnowskiego.Kiedyś radni i tak nie mieli nic do powiedzenia,cwaniacy podatku nie płacili i było ok.Pracownicy urzędu w godzinach pracy załatwiali zakupy.fundusz socjalny też gumowy,bo częste wycieczki,a morze jeszcze z 20 przyjąć do biur.Wprowadziła trochę dyscypliny to niektórzy narzekają. SZkoda że niema wyjazdowych sesji absolutoryjnych,tak jak za Sarnowskiego ,wszyscy byli za,tylko kto za te libacje płacił.
stachu
Początkujący
 
Posty: 8
Rejestracja: 23 czerwca 2013, 09:07

Re: Absolutorium 2013 w gminie Baranów

Postautor: baranowiak » 25 czerwca 2013, 08:07

TomaszMichalak pisze:Art. 24d Ustawy o samorządzie gminnym:
"Wójt nie może powierzyć radnemu gminy, w której radny uzyskał mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej."


Tomaszu, jak się coś tłumaczy- to do końca- powiedz że chodzi o radnych, którzy są jednocześnie sołtysami i roznosili nakazy podatkowe za ok 1/3 kosztu wysłania nakazu pocztą.
Pani Wójt chciała zaoszczędzić, ale ktoś się dopatrzył w tym łamania prawi i d..pa - w następnym roku zapłaci Gmina 3 razy tyle za dostarczanie nakazów co w tym roku, żeby żyć zgodnie z prawem.
Można rzec że CHCIAŁA DOBRZE ALE WYSZŁO JAK ZAWSZE :oops:
baranowiak
Rozkręcam się
 
Posty: 19
Rejestracja: 27 czerwca 2012, 18:32

Re: Absolutorium 2013 w gminie Baranów

Postautor: TomaszMichalak » 25 czerwca 2013, 08:19

Vinci tak jak pisałem wcześniej wójt ma nieudzielone absolutorium. Nie jest to równoznaczne z ogłoszeniem referendum. Wg mnie powinno się poddać pod głosowanie (w radzie) sprawę referendum o odwołanie wójta - choć w tej kwestii wszystko zależy od interpretacji jaką się zastosuje - jak będzie tego na 100% nie wiem... Tak czy inaczej jak do takiego głosowania dojdzie prawdopodobnie sprawa referendum nie przejdzie z powodu braku większości głosów "za" więc LeonieZawodowcu nie musisz się obawiać.

A z dokumentami jak jest to wszyscy wiedzą jak jest. Jak Pani Wójt ma ochotę to daje a jak nie ma ochoty to nie daje.

Dobre i prawdziwe!

Stachu oczywiście, że my też popełniamy błędy. Masz rację, że wójt robi wiele dla gminy. Nawet kompletny idiota o złej woli potrafiłby wiele dobrego zrobić mając do wydania prawie 27 mln zł, które było w budżecie na wydatki! Czy zwykły mieszkaniec gminy (lub radny) jest w stanie określić poprawność wykonania budżetu nie zaglądając w dokumenty? Ja (nie zaglądając w dokumenty) nie byłbym w stanie określić, czy mądrze wydano 27 mln zł czy może tylko 26 lub nawet 22 mln zł. Jeśli są tacy co to potrafią zrobić "na oko" to gratuluję zdolności paranormalnych! Zaglądając w dokumenty (o ile mam czasami taką możliwość) to mogę najogólniej stwierdzić, że "nie jest różowo".

Pan kibicuje starej klice do której do łączył Paweł i Wojtek zresztą starzy koledzy Sarnowskiego.

Nie ma już "starej kliki" - ja nie jestem w żadnej "klice" - mam swój rozum. Nie głosowałem na P. Sarnowskiego tylko na P. Lewandowską-Siwek (niestety się zawiodłem) - ale to nie ma nic do rzeczy - obiecywałem rzetelnie spełniać swoją funkcję niezależnie od tego czy wójt będzie z tej czy tamtej opcji (na zebraniach przedwyborczych podkreślałem funkcję kontrolną rady wobec wójta i mówiłem, że chcę działać w komisji rewizyjnej). Obietnicę staram się spełniać przez co jestem traktowany jako wróg przez obecną wójt (powiedziała to na publicznym zebraniu).

cwaniacy podatku nie płacili i było ok.

Nie wiem jak było wcześniej ale wiem, że w tej kadencji tak jest (wybitnie w wyniku "starań" wójta). Na sesji absolutoryjnej poruszaliśmy te zastrzeżenia na konkretnym przykładzie.

Kiedyś radni i tak nie mieli nic do powiedzenia

SZkoda że niema wyjazdowych sesji absolutoryjnych,tak jak za Sarnowskiego ,wszyscy byli za,tylko kto za te libacje płacił.

Nie byłem wcześniej radnym więc się nie wypowiem jak było. Wiem jak powinno być i dokładam wszelkich starań by tak było. A Ty chciałbyś aby było tak jak piszesz?
Myślisz, że teraz radni są traktowani na równi niezależnie od poglądów? Myślisz, że np. na gminne imprezy są wszyscy radni zapraszani - w moim przypadku jest to już regułą, że wójt pomija mnie w zaproszeniach i życzeniach (nie mam na myśli prywatnych od P. Bogumiły ale oficjalnych za gminne pieniądze). Takie pomijanie jest charakterystyczne wobec opozycji. Czy myślisz, że gadżety promocyjne (np. pendrivy z "logo gminy", na które w zeszłym roku wydano chyba ok. 5000 zł trafiają zarówno do pochlebców jak i opozycji)? I co najważniejsze: czy myślisz, że np. wnioski radnych wójt traktuje tak samo niezależnie od tego kto dany wniosek składa?

Pracownicy urzędu w godzinach pracy załatwiali zakupy.fundusz socjalny też gumowy,bo częste wycieczki,a morze jeszcze z 20 przyjąć do biur.

Teraz chyba zależy to od skali pochlebstw i braku własnego zdania. Mam nadzieję, że więcej w tej kwestii napisze jakiś obecny/były urzędnik - z tych niepokornych...

Rozpisałem się a jeszcze nie rozwinąłem sprawy sesji absolutoryjnej i dokładnych zastrzeżeń. Postaram się to wkrótce zrobić (niestety temat jest dość czasochłonny).


Edycja:
Baranowiak napisał posta w trakcie gdy ja pisałem i się nie mogłem do niego odnieść.
W tym przypadku skorzystaj z rady Stacha i poszperaj jak było wcześniej. Z tego co mnie informowano wcześniej umowy nie były zawierane z sołtysami/radnymi ale z innymi osobami za tą samą cenę. W naszym zastrzeżeniu najistotniejsze jest słowo "świadomie". Jak taką świadomość wójt może wykorzystać w tym konkretnym przypadku mogę się tylko domyślać ale domysłami się publicznie nie pochwalę gdyż są to "tylko domysły".
Co istotne jak chcieliśmy wyjaśnienia od wójta tej sprawy to podała nazwisko innego radnego (tym razem bardziej opozycyjnego) i stwierdziła, że w jego przypadku jest znacznie większe naruszenie prawa - oczywiście jej zdaniem z winy radnego. Jak chcieliśmy więcej w tej kwestii usłyszeć (jako komisja rewizyjna po takim zarzucie w kierunku radnego nie mogliśmy przejść obok) to powiedziała, że dostarczy nam danych i podstawy prawnej - nie dostaliśmy niczego... Z wyjaśnień owego radnego (którego o nie poprosiliśmy) wynikało, że wszystko jest w pełni w zgodzie z prawem.
Powyższa sprawa przypomina mi zachowanie Stacha. Pisze się konkretne zastrzeżenia do obecnej sytuacji a ten odpowiada, że kiedyś to było ale źle...
TomaszMichalak
Uzależniony
 
Posty: 139
Rejestracja: 29 lutego 2012, 09:28

Następna

Wróć do Gmina Baranów